Pojďte do školky !

Základní informace

Číslo a název operačního programu: CZ.1.07, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy: 7.1, Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory: 7.1.2, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Období realizace: 1. 7. 2013 – 31. 6. 2015

Výše finanční podpory pro Diakonii Vsetín: 2.494.750,- Kč

 

Stručný obsah projektu

Nositelem projektu je společnost Člověk v tísni, o.p.s., na realizaci se kromě této organizace bude podílet 8 partnerů: Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IQ Roma servis, Cheiron T, o.p.s., Diecézní Charita Brno – pobočka v Jihlavě, Tady a teď, o.p.s., Sdružení sociálních asistentů, Salinger, o.s. a Amalthea, o.s. Projekt se zaměřuje na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují institucionalizované MŠ a svou vzdělávací kariéru na základní škole začínají s řadou handicapů. Projekt se v místech své realizace zaměřuje na systematizaci včasné péče v oblasti vzdělávání o děti, které vzdělávacím systémem často propadávají. Pedagogům mateřských škol a pedagogům prvního stupně základních škol, pracovníkům NNO, pracovníkům místní samosprávy a dalším relevantním osobám nabídne vzdělávací kurzy, díky kterým získají informace a dovednosti v nových metodách práce se znevýhodněnými dětmi a hlubší porozumění tématu. Budou tak schopni lépe pracovat s dětmi a spolupracovat s jejich rodiči. Díky tomu, že realizace projektů probíhá ve všech krajích ČR, bude možné předávat si informace mezi realizátory, sdílet dobrou praxi a maximalizovat přínos projektu v jednotlivých regionech.

 

Komu je projekt určen

 •  Sociálně znevýhodněným dětem předškolního věku
 • Pedagogům mateřských škol a jiných školských institucí, pracovníkům NNO, kteří se věnují vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Vedoucím pracovníkům školských institucím a úseků samospráv

 

Klíčové aktivity projektu

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠ, 1. stupeň ZŠ), pracovníků PPP, úředníků samospráv, pracovníků relevantních NNO
 • Podpora úzké spolupráce škol s poskytovateli sociálně aktivizačních služeb i dalších relevantních institucí a organizací, které mají vliv na integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu
 • Provozování nízkoprahových předškolních klubů
 • Závěrečná konference a workshop pro pedagogy

 

Plánované výstupy celého projektu

 • 16 návrhů koncepcí lokálních systémových změn v oblasti vzdělávání
 • 5 akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogy MŠ
 • 1 metodika předškolního vzdělávání
 • V průběhu projektu vyjde 8 „čísel“ informačního bulletinu
 • V rámci vzdělávání a podpory spolupráce bude podpořeno celkem 3.080 osob 
 • V rámci nízkoprahových předškolních klubů bude podpořeno celkem 680 dětí a rodičů
 • V průběhu projektu bude podpořeno 47 osob podílejících na práci s dětmi a rodiči v předškolních nízkoprahových klubech a přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů

Materiály ze závěrečné minikonference

 

Projektový tým Diakonie Vsetín

Bc. Pavel Kotrla - zajišťuje organizaci vzdělávacích kurzů a podporu spolupráce mezi institucemi podílejícími se na procesu integrace romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu

Mgr. Vlasta Hurtová  – pracovník nízkoprahového předškolního klubu Školička, metodik Školičky

Michaela Daňová – pracovnice nízkoprahového předškolního klubu Školička

Jolana Šándorová – asistentka ve Školičce

Mgr. Marta Doubravová – lokální projektová manažerka

Miroslava Pončíková – lokální finanční manažerka projektu

 

investice-do-rozvoje-vzdelavani