Historie Diakonie VsetínLogo_Diakonie_Vsetin_bilomodre

Diakonie Vsetín

  • je samostatná církevní právnická osoba
  • je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně
  • jejím zřizovatelem je Diakonie ČCE
  • je součástí Diakonie ČCE 

"Pomáháme lidem v obtížné životní situaci - ať už se týká dospívajících, rodin s dětmi nebo seniorů, jež trpí poruchami paměti nebo ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Jako organizace, čerpající z duchovních křesťanských kořenů, je pro nás nejdůležitější dennodenní praxe prakticky prokazované lásky k lidem, o které pečujeme," Dan Žárský, ředitel organizace.

 

2003 Počátky diakonické práce 

V Pavlačovém domě čp. 1336 na Vsetíně žije největší romská komunita ve Zlínském kraji. Její začleňování do většinové společnosti postupuje pomalu a soužití s majoritou je problematické, ovlivněné často negativním vnímáním Romů. Do této situace vstupuje Farní sbor ČCE ve Vsetíně (Horní sbor) a otevírá ROMAklub – nízkoprahový klub pro děti a mládež s cílem budovat vztahy důvěry mezi příslušníky romské a majoritní společnosti. Klub záhy podchycuje prakticky všechny děti žijící v „Pavlačáku“ a ty v ROMAklubu tráví volný čas po návratu ze školy, hovoří o svých problémech a účastní se připravených programů.

2004 Rok vzniku Diakonie Vsetín

Leden - ROMAklub se stává zařízením Diakonie ČCE, ale samotný provoz stále zajišťuje Farní sbor.  Přibývá nová specializovaná služba, určená seniorům s poruchami paměti a orientace – Domácí péče a také Poradna pro rodinné příslušníky osob s tímto postižením. Červenec - rozhodnutím představenstva Diakonie Českobratrské církve evangelické vzniká jako samostatná právní osoba Diakonie ČCE – středisko Vsetín (Diakonie Vsetín). Srpen - Diakonie Vsetín přebírá provoz ROMAklubu, Domácí péče a poradny.  Sídlí v pronajatých místnostech Horního evangelického sboru a na konci roku 2004 zaměstnává 7 lidí.

2005 Rok růstu

Rok 2005 se nese ve znamení nárůstu nabízených služeb i počtu pracovníků (16). Domácí péče pomáhá již 32 klientům ročně a pomoc obsahuje i osobní asistenci. ROMAklub  začínají ve večerních hodinách navštěvovat rodiče dětí, což zcela přesahuje původní záměr. Vytváří se prostor i pro setkávání dospělých a vzniká tzv. Komunitní centrum. V dopoledních hodinách slouží jako centrum pro předškolní děti a jejich rodiče. V podvečer slouží centrum dospělým. Ukazuje se, že romská komunita bere klub za svůj, což umožňuje pomáhat řešit na jeho půdě starosti a problémy lidí, kteří sem přicházejí.  Kontakty s rodinami dětí jsou více upevňovány díky práci přímo v terénu.

Tento rok Diakonie Vsetín organizuje také řadu besed, přednášek, setkání pro klienty, ale i akce pro širokou veřejnost s cílem bourat stereotypní (většinou záporné) vnímání Romů. Jsou položeny základy akcí, které se opakují dodnes SPOLEČNĚ – Plesání s Diakonií, Den Diakonie, SPOLEČNĚ při hudbě a Sbírka šatstva.  

2006 Rok pavlačového domu

Diakonie Vsetín se stěhuje z  Farního Horního sboru ČCE do prostor bývalé zvláštní školy na Strmé ulici, kterou pronajalo Město Vsetín. Od září probíhá projekt zaměřený na zvyšování kvalifikace zaměstnanců s názvem Vzděláváním k integraci. Přibyla další akce pro veřejnost, která je dnes akcí tradiční Pochod broučků. Práce se seniory - díky mimořádnému úsilí spolupracovníků a dobrovolníků, a také dobrovolné pomoci přátel z holandského Zaltbommelu se podařilo upravit nové pronajaté prostory na Strmé ulici, aby v listopadu mohla začít provoz nová služba Denní stacionář ZAHRADA. V rámci naplnění dlouhodobého záměru - poskytování komplexních služeb pro seniory, začínají přípravné práce na projektové dokumentaci potřebné k rekonstrukci školy na Strmé ulici, kde má vzniknout Domov pro seniory.

Práce s Romy – v první polovině roku se rozbíhá projekt Výukové a motivační centrum, zaměřený na pomoc romským dětem ve věku 6 až 15 let s přípravou do školy a s osvojováním učební látky základní školy. Práce probíhá i v rodinách školních dětí. Diakonie Vsetín od září zaštiťuje i novou aktivitu – folklórní soubor JILESTAR (česky „Ze srdce“). V říjnu velmi nepříznivě ovlivnila chod služeb mediální smršť rozpoutaná v souvislosti s bouráním Pavlačového domu v centru města a stěhováním Romů na okraj města – na Poschlu a také samotný přesun. Na Poschlu se stěhují i naše klubovny. Je přijata nová pracovnice, která řeší praktické otázky spojené s přestěhováním Romů, pomáhá vytvořit systém domovní samosprávy na Poschle, komunikuje s domovníky, technickými službami Vsetín i  MěÚ Vsetín.  Situace se zklidňuje, zlepšuje se soužití obyvatel této lokality i platební kázeň.

2007 Rok převzetí domova pro seniory na Ohradě

Významnou událostí roku se stalo převzetí Domova pro seniory na Vsetíně Ohrada s 30 klienty, který předtím provozovaly Sociální služby. Dle nového zákona o sociálních službách zaregistrovala Diakonie Vsetín všech šest poskytovaných služeb a díky podpořeného projektu Finanční řízení je v závěru roku zahájeno zpracování Strategického plánu Diakonie Vsetín na roky 2008 – 2010. Počet zaměstnanců narůstá na 37. 

Služby pro seniory - zaregistrované služby: Domácí péče, Denní stacionář ZAHRADA, Domov pro seniory Vsetín Ohrada a Odlehčovací služba. Poslední jmenovaná služba začala být poskytována v návaznosti na 130 evidovaných žádostí o přijetí na Domově Vsetín Ohrada a pomáhá řešit často dramatické situace klientů, o které se jinak stará rodina. Při náhlé změně jejich zdravotní nebo sociální situace, kdy by umístění v Domově neodkladně potřebovali, jim na časově omezenou dobu můžeme nabídnout pobyt a péči. 

Služby sociálně vyloučeným – zaregistrované služby: RUBIKON nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, MOZAIKA sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která zastřešuje tři hlavní oblasti dosavadní práce tj. Školička – předškolní příprava dětí a podpora jejich rodičům, Výukové a motivační centrum pro romské děti na Vsetíně a Večerní programy pro dospělé. Sklízíme první úspěchy dlouhodobé práce s dětmi. Romské děti běžně nastupují v 1. třídě na speciální ZŠ. Nyní tři děti, které navštěvovaly Školičku, nastoupily v září na běžný typ základní školy. Významného ocenění se dostalo romskému tanečnímu souboru JILESTAR - na uznávaném festivalu Gypsy celebration, pořádaném Idou Kelarovou, byl vybrán, aby zahajoval hlavní večerní program.

2008 Rok rekonstrukce Domova pro seniory na Vsetíně Ohradě

Jsme zase blíž dlouhodobému záměru poskytovat široký komplex služeb pro seniory - získáváme finanční investiční prostředky ve výši 25,5 mil. Kč ze zdrojů Evropské unie na projekt Domov pro seniory, ul. Strmá, Vsetín pro seniory se ztrátou paměti a orientace.  
Služby pro seniory -  podařilo se naplnit kapacitu a rozšířit provoz o další dny ve službě Denní stacionář ZAHRADA. Poměrně hektický rok zažil Domov pro seniory na Vsetíně Ohrada, který prošel důležitými stavebními úpravami, což se pozitivně projevilo na zvýšení počtu jednolůžkových pokojů a změnou účelu  vznikl další pokoj, takže kapacita Domova se navýšila o 2 lůžka.

Služby sociálně vyloučeným -  ve školním roce 2008/2009 přibylo dalších 8 rodin, jejichž děti nastoupily do prvních tříd běžné ZŠ. Děti, které navštěvovaly Školičku a nastoupily na základní školu, jsou schopné držet krok se svými vrstevníky z většinové společnosti a úspěšně zvládají výuku. Práce s rodinami školních dětí probíhá v prostorách centra na Poschle, od podzimu také na Jiráskově ulici a rovněž přímo v rodinách klientů. V RUBIKONU zažívají radost z nové keramické pece. Výroba keramiky se stává jednou z nejoblíbenějších klubových aktivit.

2009 Rok výstavby Domova Jabloňová

Město Vsetín darovalo Diakonii Vsetín, za účelem poskytování sociálních služeb, budovy na Strmé ulici na Vsetíně. Prvního července je zahájena rekonstrukce objektu, aby zde vznikl Domov pro seniory se ztrátou paměti a orientace a za účelem získání finančních prostředků na stavbu je zorganizován první ročník Dobročinné aukce DOMOV. Diakonie Vsetín zaměstnává na konci roku 34 zaměstnanců.

Služby pro seniory - jsou stabilizovány. Na Domově pro seniory Vsetín Ohrada jsou zrekonstruovány další dvě ze šesti hygienických zařízení a pracuje se na zútulnění Domova. Seniorští klienti Diakonie Vsetín zakládají pěvecký sbor Zpěvokol.

Služby sociálně vyloučeným – JILESTAR prochází změnami. Po mnohaletém úspěšném reprezentování romské taneční kultury ukončila řada děvčat své působení v souboru. Současně s touto výměnou došlo k rozdělení souboru na Malý a Velký JILESTAR. Práce MOZAIKY s rodinami předškolních a školních dětí úspěšně pokračuje. Dramatický rok zažívá tým nízkoprahového zařízení RUBIKON.  Došlo k fyzickému napadení jednoho z pracovníků rodičem dítěte, které klub navštěvovalo. Po této události byl RUBIKON z bezpečnostních důvodů uzavřen a celý tým pracoval na zvýšení bezpečí pracovníků a řešil konflikt s danou rodinou. Díky skvělé práci celého týmu i podpory ze strany dalších organizací se podařilo situaci uklidnit a provoz klubu je rychle obnoven.

2010 Rok otevření Domova Jabloňová

V červnu, přesně jeden rok od zahájení stavebních prací, je slavnostně otevřen Domov na Strmé ulici na Vsetíně. Nese název Domov Jabloňová – domov se zvláštním režimem a záhy se stává domovem pro 20 seniorů. Na Vsetín se sjíždí senioři z celého Zlínského kraje, aby se zúčastnili prvního ročníku pěvecké soutěže pro seniory SENIORSTAR. Počet zaměstnanců Diakonie Vsetín je k poslednímu prosinci 55.Služby pro seniory  -  Denní stacionář ZAHRADA se stěhuje do přízemí Domova Jabloňová. Vzhledem k větším, krásným a účelným prostorám se zvyšuje i počet klientů této služby. Vychází první číslo MINIPLÁTKU – drobné tiskoviny, kterou začali vydávat obyvatelé Domova pro seniory Vsetín Ohrada.  Domov opět prochází řadou potřebných drobných rekonstrukcí, a proto je na konci roku podán projekt na kompletní rekonstrukci Domova Vsetín Ohrada. 

Služby sociálně vyloučeným - dochází ke stabilizaci pracovníků týmu i poskytovaných služeb a jsou rozšířeny otevírací hodiny RUBIKONU. Je vybudována jedna odhlučněná klubová místnost, vybavena hudebními nástroji a pod vedením kvalifikovaného lektora probíhají hudební dílny. Vzniká několik „hudebních skupin“ a děti i my se těšíme na první veřejné vystoupení. MOZAIKA posiluje terénní práci v rodinách školních dětí. Rozbíhá se pilotní projekt Pracovní parta zaměřený na zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob zejména z romské komunity.  

2011 Na cestě za rozvojem

Rok se nesl v duchu nového projektu Na cestě za rozvojem - posílení a zkvalitnění poskytovaných služeb Diakonie Vsetín. Díky projektu je přijat i nový pracovník PR, pořízena keramická pec, zakoupen osobní automobil pro zefektivnění služby pro rodiny s dětmi. Podařilo se dostát náročným podmínkám Individálních projektů v Rubikonu a Mozaice. K poslednímu prosinci 2011 je počet zaměstnanců 62.

Služby pro seniory - Domov na Vsetíně Ohrada poprvé navštěvuje svého zahraničního partnera, švýcarskou Diakonii z Curychu. Spolupracují spolu na plánované přestavbě Domova Ohrada na Domov Harmonie. Na Domově Jabloňová je dotvářen interiér budovy a je vyhlášena sbírka na úpravu a přetvoření přilehlé zahrady.

Služby sociálně vyloučeným - práci komplikuje především přesun klientů do Velké Británie a zpět. Co pozitiva? Podařilo se prohloubit spolupráci se školami a pracovníky Odboru sociálních věci MěÚ. Úspěch zaznamenává i projekt Muzika nás baví. Jeho ovocem je vznik několika hudebních "skupin" a vystoupení dětí na minifestivalu Společně při hudbě. Je ukončen projekt Pracovní parta - školením prošlo 20 osob a 4 nejlepší získávají pracovní smlouvu na 1 rok, jako pomocní stavební dělníci.

2012 Rok ohrožení práce pro rodiče, děti a mládež

Rok 2012 charakterizuje drastické snížení dotací na činnost služeb pro rodiny s dětmi a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Následkem toho je Diakonie Vsetín nucena přistoupit k propuštění 5 členů týmu. Celým rokem se pak prolíná snaha o dofinancování této služby a úsilí udržet její provoz alespoň v provizorním chodu. 

Služby pro seniory - Domov na Vsetíně Ohrada je informován o tom, že mu bylo přiznána 100 %  částka na projekt Domov Harmonie tj. na rekonstrukci a přístavbu stávajícího domova ! :-). NaJabloňové se prohlubuje spolupráce mezi Domovem a dětmi z mateřských a základních škol - děti zpestřují a rozradostňují život seniorů. Zaměstnankyně Denního stacionáře ZAHRADA Hana Šmatolánová získává titul Pečovatelka roku 2012 a přebírá ocenění z rukou ministryně MPSV paní Ludmily Müllerové. Je zorganizován první Benefiční koncert Varhany netradičně. Jeho výtěžek putuje na úpravu zahrady pro seniory s Alzheimerovou chorobou na Jabloňové, jejíž rekonstrukce je zahájena na podzim 2012.

Služby sociálně vyloučeným -  i přes těžkou situaci se podařilo všechny oblasti činnosti v nezbytném rozsahu zachovat a rodiny s dětmi i mládež je mohly využívat. Radost z odváděné práce přinesl počátek školního roku, kdy se naplnila letitá snaha Diakonie Vsetín - valná část romských dětí nastoupila na běžnou základní školu. Nové poznatky přinesl i projekt Zábavné učení. Romský taneční kroužek JILESTAR oslavil úspěch ve švýcarském Toggenburgu a také ve Zlíně s filharmonií Bohuslava Martinů a Idou Kelarovou.

2013 Domov Jabloňová získává ocenění Senior centrum roku

Služby pro seniory: Rekonstrukce Domova Ohrada dospěla do stadia, kdy jsme ji mohli začít realizovat. Koncem roku 2013 byla konečně dopracována prováděcí projektová dokumentace a byly zahájeny prvotní stavení práce na přeložkách. Na počátku roku byl Domov Jabloňová oceněn titulem Senior centrum roku 2012. V červnu jsme slavnostně otevřeli zrekonstruovanou zahradu Domova. Celková částka rekonstrukce byla 828 tis. Kč, z toho 613 tis. Kč věnovali dárci. Nyní slouží hlavně našim klientům, ale je otevřena rovněž pro širokou veřejnost. Domácí péče (pečovatelská služba )se věnovala 30 klientům a nově jsme nabídli dovážku obědů z kuchyně Nemocnice Vsetín a prodloužení doby poskytování služby až do večerních hodin či o víkendech. Denní stacionář ZAHRADA (pro seniory) služba byla poskytnuta celkem 29 klientům. Z darů jsme zakoupili nový automobil Škoda Roomster na zajištění dopravy klientů do stacionáře a zpět domů.

Služby sociálně vyloučeným osobám: RUBIKON - rozvojový audit České asociace streetwork (ČAS) konstatoval velkou spokojenost s úrovní poskytovaných služeb. Oblíbené Hudební dílny pokračovaly i letos - děti a mladí lidé vystoupili na čtyřech akcích. MOZAIKA – podporu čerpalo 52 rodin s dětmi. Podařilo se prohloubit spolupráci se základními školami, které navštěvuje mnoho dětí z klientských rodin. Spolu se společností Člověk v tísni, o.p.s. jsme zahájili spolupráci na dvouletém projektu nazvaném Pojďte do školky! Projekt Na cestě za rozvojem financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce byl ukončen v dubnu 2013.  

2014 Rok rekonstrukce Domova pro seniory Vsetín Ohrada

Služby pro seniory: Domov pro seniory Vsetín Ohrada - rekonstrukce Domova se rozběhla naplno. Předpokládané ukončení prací je plánováno na srpen 2015. Klienti DpS byli přestěhováni do náhradních prostor vsetínské nemocnice v červenci 2014. Domov Jabloňová poskytl služby celkem 25 klientům. Uskutečnila se první Zahradní slavnost – akce na přání seniorů Domova, při níž se setkali se svými rodinami a přáteli. Domácí péče (pečovatelská služba) se věnovala 47 klientům ve Vsetíně a v 6 přilehlých vesnicích. Součástí služby byla nabídka zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, klienti nově využili nabídky dovážky obědů z kuchyně Nemocnice Vsetín. Nadále nabízíme prodloužení doby poskytování služby až do večerních hodin či o víkendech. Denní stacionář ZAHRADA  - zavedli jsme pravidelné konzultační hodiny pro zájemce o službu a rodinné příslušníky.

Služby sociálně vyloučeným osobám: RUBIKON - díky zahraničním dárcům jsme odhlučnili hudebnu, kde děti a mladí lidé pravidelně trénují na bicí, klávesy a bass kytaru. Využilo ji 56 dětí, některé z nich vystoupily na 6 veřejných akcích. Zavedli jsme tzv. „Přechodový rituál“ pro mladé, kteří přecházejí z „malého“ klubu (6 -14 let) do „velkého“ (15 - 26 let). MOZAIKA - podporu čerpalo celkem 65 rodin s dětmi. Díky projektu „Pojďte do školky!“ jsme uskutečnili: pestré výchovné programy pro děti ve věku 3 – 5 let a jejich rodiče (Školička),6 dvoudenních vzdělávacích seminářů, zaměřených na podporu začleňování znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu (zúčastnilo se jich celkem 122 osob) a 3 diskusní setkání. Pracovnice Mozaiky Pavlína Hůževková převzala prestižní ocenění Roma Spirit 2014 za záchranu života miminka v naší klientské rodině.

2015 Rok otevření Domova Harmonie a dobročinného obchůdku

Rok 2015 byl především rokem ukončení celkové rekonstrukce Domova pro seniory Vsetín Ohrada. Rekonstrukce domova, která se uskutečnila díky projektu „Domov Harmonie“, jenž je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, dosáhla finanční podpory 38 mil. Kč. Součástí přerodu Domova pro seniory Vsetín Ohrada v Domov Harmonie byla i kompletní rekonstrukce stravovacího a prádelenského provozu, kterou financovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a italská nadace Otto per Mille. Klienti Domova se stěhovali zpět, z náhradních prostor vsetínské nemocnice, bezprostředně po jeho slavnostním otevření, které proběhlo 24. 8. 2015. Na Domově Jabloňová jsme přestavěli dvě provozní místnosti na dva útulné pokoje, a tak jsme zvýšili kapacitu o 3 lůžka (na 23 lůžek), v říjnu jsme otevřeli bezbariérový chodník k Domovu.

Služby pro rodiny, děti a mládež: RUBIKON - v rámci projektu „Muzika nás baví“ využilo hudebnu 66 dětí. Některé z nich vystoupily na Valašském záření, kde veřejně předvedly, co se naučily. Tzv. „Přechodový rituál“ jsme rozšířili i pro děti, které dorůstají věku šesti let a poprvé přicházejí do Rubikonu. MOZAIKA - podporu čerpalo celkem 63 rodin s dětmi, v rámci 2453 intervencí. Díky finančnímu daru našich švýcarských přátel jsme pořídili nové auto Škoda Fabia, které nám umožňuje rychlé přesuny mezi klientskými rodinami. Finanční podpora z Otto per Mille nám pomohla koupit sociální tréninkový byt. V červnu 2015 jsme ukončili úspěšný projekt „Pojďte do školky!“ závěrečnou konferencí. 

V červnu 2015 jsme ve Vsetíně otevřeli první Dobročinný obchůdek, který funguje na principu: „Koupíš – pomůžeš“ a „Daruj - pomůžeš“. Výtěžek z prodeje pomáhá stabilizovat finanční situaci Diakonie Vsetín.

2016 Rok rozjezdu domácího hospice Devětsil

Službu Domácího hospice Devětsil poskytujeme od 1. 1. 2016. Služba je určena nevyléčitelně nemocným v závěru života, kteří chtějí zemřít v domácím prostředí. V roce 2016 ji využilo 26 lidí, z toho 21 odlehčovací službu a 5 hospicovou. Zajížděli jsme do 9 přilehlých obcí v okruhu do 25 km.  

Služby pro seniory: Domov Harmonie - zabydlovali jsme se v nově zrekonstruovaném domově. Vydali jsme brožuru Z našeho mládí a DVD se záznamy z průběhu realizace projektu Domov Harmonie. Využívali jsme nové metody práce: bazální stimulaci, reminiscenci a taneční a pohybovou terapii. Provedli jsme úpravu zeleně v okolí domova, pořídili dekontaminační zařízení, zrealizovali změnu zdroje vytápění domova (tj. tepelná čerpadla) a vodovod pitné vody. Domov Jabloňová - zrealizovali jsme projekt Zelený Domov, který zahrnoval péči o květinovou zahrádku. S úklidem nebo aktivizačními činnostmi pro klienty nám pomohlo rekordních 152 dobrovolníků!                          Služby pro rodiny děti a mládež: Rubikon - díky projektu Přežít! z Nadace Albert jsme uspořádali mnoho vzdělávacích a poznávacích výletů a preventivních programů pro děti z klubu. Pravidelné hudební dílny jsme rozšířili o taneční workshopy. Spolupracovali jsme s Idou Kelarovou a souborem Čavorenge, jedna dívka se stala řádnou členkou souboru. MOZAIKA - podporu čerpalo celkem 60 rodin s dětmi! Díky spolupráci se základními školami se dařilo podporovat školní úspěšnost dětí z mnoha klientských rodin. Opakovaně jsme se zapojili do akce Vánoční krabice od bot, vybrali jsme a rozdali na 400 dárků dětem. Po dokončení rekonstrukce sociálního bytu, který jsme pořídili díky finanční podpoře z Otto per Mille, ho využívají první nájemníci. Pracovníci Mozaiky i Rubikonu se podílejí na tvorbě strategického plánu inkluze ve Vsetíně. Projekty: SPOLEČNĚ VE ŠKOLCE (září 2016 - srpen 2019) - zaměřuje se na začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do mateřských škol. Uzavřeli jsme partnerství se 6 vsetínskými MŠ a Společností pro kvalitu školy, z. s. Provozujeme předškolní klub pro děti ve věku 3 – 5 let (Školička). Ve spolupráci s dvěma MŠ jsme zahájili pilotní testování pozice školního asistenta. NAŠE CESTA - cílem je budování a rozvoj vlastních zdrojů členů romské komunity ve Vsetíně. Vzniklo komunitní centrum a uskutečnilo se 7 setkání členů komunity a komunitního pracovníka. Členové komunity zrealizovali 5 akcí pro děti a 10 akcí pro dospělé.         Dobročinný obchůdek, který Diakonie Vsetín otevřela v červnu 2015, z praktických důvodů přešel pod nově založenou společnost s ručením omezeným s názvem Vsetínská diakonická s.r.o., která je 100% vlastněná Diakonií Vsetín. Pomocí metody Major donors jsme zahájili získávání finančních prostředků od firemních i individuálních dárců na rekonstrukci budovy na Strmé 26. Ty poslouží vzniku domova pro seniory s 18 lůžky, který ponese název Domov Vyhlídka. 

2017 Rok zahájení stavby Domova Vyhlídka

V květnu 2017 jsme započali rekonstrukci budovy na Strmé 26, kde vznikne nový domov pro seniory – Domov Vyhlídka, který nabídne 20 lůžek. Celkové náklady na stavbu a vybavení jsou vyčísleny na 42,9 mil. Kč. Dotace z MPSV pokryje 24,5 mil. Kč, Zlínský kraj 3 mil. Kč, Město Vsetín 2 mil. Kč a Diakonie ČCE 2,8 mil. Kč. Dary od firem a individuálních osob získáváme metodou Major donors. Dosud se nám podařilo získat 5,64 mil. Kč.

Služby pro seniory: Denní stacionář Zahrada: v květnu jsme oslavili 10. výročí otevření stacionáře. Od června jsme prodloužili provozní dobu od 7,30 – do 17 hodin. Domov Harmonie: rok 2017 byl pro nás rokem personálních změn a hledání nových pracovníků, situace se na konci roku stabilizovala. Domov Jabloňová: prošli jsme inspekcí poskytování sociálních služeb, kterou jsme zvládli na výbornou. Navázali jsme spolupráci s Diakonií SURO Německo a zorganizovali první stáž pracovníků.                   Domácí hospic Devětsil:  Odlehčovací službu využilo 29 klientů, hospicovou službu 9 pacientů. Zajížděli jsme do 11 přilehlých obcí v okruhu do 25 km. Od 1.11.2017 jsme uzavřeli smlouvu s VZP a na odbornost 926, což je pilotní program paliativní péče VZP. Zakoupili jsme 3 elektrické postele.              Služby sociálně vyloučeným osobám: RUBIKON: vydali jsme čtyři čísla klubového časopisu, na němž se podílely i samy děti. Pravidelně probíhaly taneční a hudební dílny a děti mohly předvést, co se naučily při akcích pro veřejnost. Několik našich dětí se účastnilo i letního soustředění pěveckého sboru Čhavorenge. Následně - ve spolupráci s Idou Kelarovou a Českou filharmonií – proběhl i pěvecký koncert na Poschle. MOZAIKA: v květnu 2017 jsme zahájili program Doučování pro děti z klientských rodin a podpořili jsme 17 dětí. Vedoucí služby Mgr. Amálie Chlápková byla oceněna v rámci Národní ceny sociálních služeb Pečovatel/ka roku 2017. Zorganizovali jsme akci „Vánoční krabice od bot“, která byla ještě úspěšnější než loni – vybralo se následně rozdělilo 600 dárků!    Projekty: SPOLEČNĚ VE ŠKOLCE – projekt realizujeme druhým rokem. Předškolní klub Školička (pro děti od 3-5 let) navštívilo 23 dětí, programů a poradenství využilo 20 rodičů. Spolupracovali jsme se 6 vsetínskými MŠ a Společností pro kvalitu školy, z. s. Proběhlo 10 vzdělávacích seminářů zaměřených na prohlubování odborných kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání. Úspěšně jimi prošlo 61 absolventů. NAŠE CESTA: Členové komunity se zapojili do příprav a realizací 12 akcí pro děti a dospělé; pomohli s přípravou akcí Rubikonu a Mozaiky. Pod vedením Gábiny Pačanové probíhali celý rok taneční dílny. Z taneční soutěže v Hranicích na Moravě si děvčata odvezla 1. a 3. místo.

Ve spolupráci s Ministerstvem financí jsme uspořádali konferenci zaměřenou na pomoc seniorům, nazvanou Šíření dobré praxe v oblasti péče o seniory v České republiceDobročinný obchůdek, který funguje na principech: Daruj – pomůžeš a Koupíš – pomůžeš. Díky nakupujícím vytváří zisk, z něhož jsou podporovány sociální služby Diakonie Vsetín a zároveň dává možnost lidem ze Vsetína a okolí darovat své kvalitní, ale již nepotřebné oblečení na dobrou věc.

2018 Rok otevření Domova Vyhlídka

Rekonstrukce budovy na Strmé 26, započatá v květnu 2017, finišovala až do posledních dnů před slavnostním otevřením Domova Vyhlídka dne 14.9.2018. Domov pro seniory nabízí 18 lůžek, plus další 4 lůžka odlehčovací služby. Celkové náklady na stavbu a vybavení jsou vyčísleny na 36,9 mil. Kč. K podpoře projektu se připojila Diakonie ČCE 2,8 mil. Kč a veřejná správa: MPSV 28.493.540 Kč, Zlínský kraj 3 mil. Kč, město Vsetín 3 mil. Kč.  Dary pro realizaci stavby od firem a individuálních osob získané metodou Major donors dosáhly částky 10,29 mil. Kč. Dalších 264 tisíc korun darovali stovky drobných dárců na vybavení domova nábytkem.

Služby pro seniory: Denní stacionář Zahrada: výrazně vzrostl zájem o službu a my budeme muset řešit rozšíření prostor stacionáře. Domov Harmonie: stále zútulňujeme prostory domova. S velkým úspěchem jsme zavedli novou akci pro uživatele – Vánoční jarmárek. Domov Jabloňová: zvládli jsme vše kolem rekonstrukce vedlejší budovy - stavební ruch i jiná omezení. Vymalovali jsme společné prostory domova a několik pokojů. Domov Vyhlídka: 14.9.2018 jsme domov slavnostně otevřeli a v listopadu přivítali první obyvatele domova. Domácí hospic Devětsil:  Odlehčovací službu využilo 28 klientů, hospicovou službu 20 pacientů. Zajížděli jsme do 10 přilehlých obcí v okruhu do 25 km. Podařilo se nám uzavřít smlouvy téměř se všemi zdravotními pojišťovnami na odbornost 926.

Služby sociálně vyloučeným osobám: RUBIKON: Uspořádali jsme řadu vzdělávacích, poznávacích i preventivních programů. Kromě pravidelných tanečních a hudebních dílen jsme otevřeli i dílny fotografické. MOZAIKA: Od července 2018 jsme rozběhli nový projekt s názvem Plus dva pro rodiny, který potrvá tři roky. Díky projektu byla rozšířena kapacita sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Mozaika o dva pracovní úvazky.

Projekty: SPOLEČNĚ VE ŠKOLCE – projekt realizujeme třetím rokem. Předškolní klub Školička (pro děti od 3-5 let) navštívilo 21 dětí, programů a poradenství využilo 20 rodičů. Pokračovali jsme v navázané spolupráci se 6 vsetínskými MŠ a Společností pro kvalitu školy, z. s. Proběhlo 20 vzdělávacích seminářů zaměřených na prohlubování odborných kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání. Úspěšně jimi prošlo 192 absolventů. NAŠE CESTA – komunitní centrum navštívilo 73 členů komunity, měli jsme celkem 438 kontaktů. Členové komunity se zapojili do příprav i realizace 10 akcí pro děti a dospělé a pomohli s přípravou akcí Rubikonu a Mozaiky.

V listopadu 2018 jsme dostali prestižní ocenění NEZISKOVKA ROKU. Umístili jsme se na skvělém druhém místě v kategorii velká neziskovka. Zahájili jsme první kroky k rozběhu projektu vzdělávacího institutu VIDIA Vsetín, které umožní vzdělávání našich pracovníků, pracovníkům jiných organizací i širší veřejnosti. Již čtvrtým rokem provozujeme Dobročinný obchůdek v centru města. Tržby v tomto roce přesáhly šest set tisíc korun.

2019 Rok oslav 15. výročí střediska

Středa 11. září se stala dnem oslav zaměstnanců, dárců, dobrovolníků a dalších přátel Diakonie Vsetín. Na programu byly dva hlavní body: slavit a děkovat - prostřednictvím děkovné bohoslužby, osobních pozdravů hostů nebo společným zpíváním s cimbálovkou Jasénka.

V rámci fundraisingu bylo dosaženo podpory od stovek dárců, kteří darovali 5.840 tis. Kč. Kruh přátel Diakonie Vsetín má již 70 členů, jejich podpora v roce 2019 dosáhla 277.140 korun.

Služby pro seniory: Denní stacionář ZAHRADA: vypracovali jsme stavební projektovou dokumentaci k rozšíření prostor stacionáře. Prošli jsme interní kontrolou a získali titul „Diakonické extraligy“. Domov Harmonie: uspořádali jsme 29 větších akcí, veřejnost jsme přizvali k Vánočnímu a Velikonočnímu jarmarku a do Galerie pod střechou (ve 3. patře domova) na autorské výstavy.  Domov Jabloňová: po celý rok jsme se potýkali s nedostatkem personálu. Upravili jsme zázemí pro přípravu stravy, přesunuli a zmodernizovali pracovnu zdravotníků, dokoupili nové pomůcky a polohovací křesla pro uživatele. Domov Vyhlídka: v průběhu roku jsme postupně přivítali nové obyvatele do plné kapacity domova a dovybavovali a zútulňovali nové prostory. Podařilo se nám stabilizovat personální obsazení, přijali jsme mj. dvě kolegyně z Ukrajiny. Odlehčovací služba NABERSIL: působí samostatně od poloviny roku 2019, dříve byla součástí domácího hospice Devětsil. V domácím prostředí jsme pečovateli o 23 klientů. Domácí hospic Devětsil: uzavřeli jsme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Zajišťujeme dvě odbornosti: 926 = paliativní péče v domácím prostředí, kterou využilo 31 pacientů a 925 = domácí ošetřovatelská péče, kterou využilo 21 klientů.

Služby sociálně vyloučeným osobám: RUBIKON v červnu prošel podpůrnou interní kontrolou na 72%, což je Diakonický standart. MOZAIKA: podporu čerpalo celkem 58 rodin s dětmi, Vybrali jsme další klientskou rodinu do našeho sociálního bytu. Možnost nabídnout ubytování potřebným rodinám mimo vyloučené lokality zůstává zásadním příspěvkem k podpoře soužití v rámci majority a minority.

Projekty: SPOLEČNĚ VE ŠKOLCE – rok ukončení projektu. V roce 2019 jsme podpořili celkem 35 dětí, z toho 27 dětí následně po absolvování předškolního klubu nastoupilo do hlavního vzdělávacího proudu MŠ. Předškolní klub Pramínek (dříve Školička) rozvinul a upevnil spolupráci se 6 mateřskými školami. Od Pramínku k řece – zahájení realizace projektu v září 2019, navazuje na projekt Společně ve školce. V předškolním klubu Pramínek jsme pracovali se 14 dětmi (ve věku od 3 – 5 let) a s 15 rodiči. V rámci projektu probíhalo pravidelné doučování dětí ohrožených školním neúspěchem. NAŠE CESTA - projekt měl probíhat od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Termín zahájení byl dodržen, ale projekt musel být bohužel předčasně ukončen, ke dni 31. 12. 2019, protože se nepodařilo obsadit pozici vedoucího komunitního pracovníka.

Další činnosti: Dobrovolnické centrum CéDO zaštítilo činnost 41 pravidelných dobrovolníků, z toho 30 dobrovolníků pracovalo v našich službách, 6 dobrovolníků působilo v přijímajících organizacích a 5 pomáhalo v Dobročinném obchůdku. Vzdělávací institut VIDIA Vsetín se rozběhl naplno – proběhlo celkem 24 kurzů a podařilo se akreditovat 4 programy u MPSV. V přednáškovém sále se proškolilo 183 účastníků. Kurzy byly zaměřeny zejména na rozšíření zkušeností a dovedností sociálních pracovníků. Dobročinný obchůdek: tržby dosáhly 620 tis. Kč.

 

2020 Rok pandemie Covid - 19

Jarní vlna koronavirové pandemie pro nás znamenala nutnost rychle reagovat. Zpra­covali jsme krizové plány našich sociálních služeb, sháněli jsme ochranné pomůcky, vytvořili jsme tzv. covid zóny na Domo­vech aj. Museli jsme omezit nebo přerušit provoz některých z našich 12 služeb, především služby pro rodiny s dětmi a uza­vřít přístup veřejnosti do našich Domovů. Při podzimní vlně jsme doplnili zásoby ochranných pomůcek a dodržovali veškerá nařízená opatření. Nákaza koro­naviru však ke klientům i pracov­níkům Domovů stejně pronikla. Nejnáročnější chvíle jsme prožili v listopadu, kdy nákaze podlehlo několik klientů. Od 27. ledna jsme očkovali v na­šich pobytových službách pečo­vatelky a zdravotní sestry, tedy přibližně polovinu personálu. Z řad klientů projevilo zájem o očkování 78 %.

Celkem ve středisku k 31. 12. 2020 pracovalo 129 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 82 osob na DPP a DPČ. Sociální a zdravotní služby jsme poskytli celkem 516 lidem, z toho 233 seniorům, 94 klientům hospice, ošetřovatelské a odlehčovací služby a 94 uživatelům, kterým hrozí sociální vyloučení ze společnosti.

Fundraising - v roce 2020 nás v pomoci potřebným lidem obklopilo 665 dárců (o 8 % více než jiné roky), kdy firemní, individuální a nadační dárci darovali na naše aktivity 5 587,7 tis. Kč (z toho dary získané od nadací činí 1 977,6 tis. Kč). Kruh přátel Diakonie Vsetín má již 79 členů, jejich podpora v roce 2020 dosáhla 663 130 Kč.

Služby pro seniory: Domácí péče (pečovatelská služba) pomáhala 47 seniorům po celou dobu covidové pandemie bez přerušení. Denní stacionář ZAHRADA (pro seniory) - služba byla kvůli vládním nařízením týkajících se covidové pandemie na 3 měsíce pozastavena. V době provozu služby jsme za dodržení všech opatření zorganizovali celou řadu besed, setkání a výletů. Domov Harmonie (domov pro seniory) a odlehčovací služba POHODA - kvůli hrozící nákaze koronaviru jsme se zásobili ochrannými prostředky, domov se uzavřel návštěvám a pečovatelský tým jsme rozdělili do pracovních skupin, které se nesměly potkat. Senioři si pro kontakt s rodinou museli vystačit s telefony, později s tablety k video hovorům. Zažívali jsme velkou podporu z řad veřejnosti, od institucí i firem. Domov Jabloňová (domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí) - od jara jsme zaváděli nutná opatření proti šíření koronaviru v zařízení, mj. zákaz návštěv, který senioři nesli nejhůře. Přesto v domově na podzim nákaza propukla naplno. Požádali jsme Zlínský kraj o pomoc studentů, podařilo se najít ochotné dobrovolníky, kteří nahradili nemocný personál. Několik uživatelů nákaze podlehlo. Ke konci roku se situace stabilizovala. Domov Vyhlídka (domov pro seniory) a odlehčovací služba Trnková - i zde jsme zavedli všechna opatření proti šíření nákazy koronaviru a nákaza se v domově nerozšířila. V létě jsme doháněli všechny zameškané akce, v září proběhla Zahradní slavnost, spojená se slavnostním otevřením nové terasy, která je součástí Domova Vyhlídka.

Služby pro nemocné, umírající a pro pečující rodiny: Domácí hospic Devětsil - podařilo se nám najít vedoucího lékaře, stabilizovat tým, oddělit odbornost 925 (sestra domácí péče) do samostatné služby. Získali jsme dary k nákupu zdravotních přístrojů a kompenzačních pomůcek, bylo nám darováno auto od společnosti Škoda Auto. Pomohli jsme 51 pacientům a najeli 19 tisíc km. Domácí ošetřovatelská služba Petrklíč – je určena všem osobám od 18 let, které mají zdravotní nebo pohybové omezení a vyžadují odbornou péči zdravotní sestry za předpokladu, že zdravotní stav nemocného umožňuje domácí ošetřování. Na podzim roku 2020 došlo k rozdělení služby Devětsil, která zahrnovala dvě odbornosti, na dvě samostatné služby – 926 (mobilní specializovaná paliativní péče) a 925 (sestra domácí péče). V závěru roku pomohla 17 pacientům. Odlehčovací služba NABERSIL - v domácím prostředí jsme v průběhu roku pečovateli o 26 klientů při 1.206 návštěvách. Díky pomoci odlehčovací služby si mohli pečující rodiny odpočinout a načerpat síly.

Služby pro rodiny, děti a mládež: RUBIKON - služba byla v průběhu roku personálně nestabilní a také vlivem pandemie musela být po dobu nouzového stavu uzavřena. Začátkem října se doplnil pracovní tým a klub byl znovu otevřen. Díky sbírce “Krabice online“, která finančně podporuje děti a rodiny v nouzi, jsme mohli pro děti z Rubikonu připravovat hudební, fotografické a sportovní dílny. MOZAIKA - podporu čerpalo celkem 57 rodin s dětmi. V důsledku vládních nařízení byla služba na měsíc pozastavena. Podpořili jsme deset rodin s dětmi při zápisu do ZŠ, pět rodin s dětmi, které řešily povinný předškolní rok v MŠ. Sociální byt pomáhal další rodině. Již posedmé jsme se zapojili do akce Vánoční krabice od bot.

Projekty: Od Pramínku k řece - projekt posiluje inkluzi v mateřských školách ve Vsetíně. Činnost předškolního klubu byla část roku zajištěna prostřednictvím video hovorů. V průběhu roku navštívilo předškolní klub 19 dětí, z toho 8 dětí nastoupilo do mateřské školy. Programů a poradenství využilo 26 rodičů. Proběhlo 9 specifických programů pro rodiče a děti. I nadále jsme spolupracovali s 9 mateřskými školami.

Další činnosti: Dobrovolnické centrum CéDO - zaštítilo činnost 59 pravidelných dobrovolníků, z toho 34 dobrovolníků pracovalo v našich službách, 13 dobrovolníků působilo v přijímajících organizacích a 12 pomáhalo v Dobročinném obchůdku. Firemní dobrovolnictví, které dříve probíhalo například formou úklidů na domovech, se přetransformovalo do šití roušek pro naše seniorské služby, shánění desinfekce nebo do podpory formou darů. Vzdělávací institut VIDIA Vsetín – uskutečnil 13 kurzů oproti plánovaným 21 kurzům z důvodu epidemiologických opatření. Prezenční účast nebyla možná, kurzy jsme proto organizovali online cestou. Celkem se proškolilo 87 účastníků z řad zaměstnanců Diakonie Vsetín, jiných organizací a širší veřejnosti. Dobročinný obchůdek provozujeme již šestým rokem. Tržby v tomto roce dosáhly  526 tis. Kč. Ve srovnání s loňským rokem je to pokles o 100 tis. Kč, přesto ale hospodaření neskončilo ve ztrátě. Nižší tržby souvisely s omezováním provozu podle vládních opatření proti pandemii Covid 19. 

 

2021 Další rok s covid-19 a otevření propojovacího krčku mezi domovy

K 31. 12. 2021 ve středisku pracovalo celkem 120 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 88 osob na DPP a DPČ. Sociální a zdravotní služby jsme poskytli celkem 486 lidem, z toho 241 seniorům, 114 klientům hospice, ošetřovatelské a odlehčovací služby a 131 uživatelům, kterým hrozí sociální vyloučení ze společnosti.

V rámci fundraisingu bylo dosaženo podpory od 626 dárců, kteří v souhrnu darovali na naše aktivity 6 849,9 tis. Kč. Kruh přátel Diakonie Vsetín má již 78 členů, jejich podpora v roce 2021 dosáhla 630 276 Kč.

Služby pro seniory: Domácí péče (pečovatelská služba) pomáhala 41 seniorům při 3 168 návštěvách. Denní stacionář Zahrada (pro seniory) zrealizoval, díky podpoře Zlínského kraje, čtyři setkání pro rodinné příslušníky našich seniorů i pro širokou veřejnost pečujících. Podařilo se nám dopracovat projektovou dokumentaci k rozšíření prostor stacionáře. Domov Harmonie a odlehčovací služby Pohoda - během roku nastaly velké personální změny, a to na pozici vedoucího domova, sociálního pracovníka a vedoucí provozu. Domov Jabloňová (domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí - podařilo se nám vyměnit veškerá lina na chodbách a ve společenských místnostech, obnovit dosluhující kuchyňskou linku a pořídit nové zvýšené sedačky pro seniory. Domov Vyhlídka (domov pro seniory) a odlehčovací služba Trnková – úspěšně proběhla realizace propojení budov Domovů Vyhlídka a Jabloňová spojovacím krčkem, kde vznikla nádherná zimní zahrada. Zpracovali jsme projekt rybníčku s posezením, který bude na zahradě Domova Vyhlídka.

Služby pro nemocné, umírající a pro pečující rodiny: Domácí hospic Devětsil – uskutečnili jsme osvětovou kampaň hospicové péče „Dodáme sil“. Pomohli jsme 66 pacientům. Domácí ošetřovatelská služba Petrklíč – zúčastnili jsme se certifikovaných kurzů. Službu využilo celkem 23 pacientů. Odlehčovací služba Nabersil - v domácím prostředí jsme v průběhu roku pečovateli o 25 klientů. Díky naší pomoci si mohli pečující rodiny odpočinout a načerpat síly.

Služby pro rodiny, děti a mládež: RUBIKON - služba zažívala personální krizi, kterou se podařilo překonat v září 2021. V průběhu roku jsme pro klienty připravili přednášky, besedy a rozhovory, pravidelně probíhal fotokroužek, taneční i hudební dílny. Děti natočily vlastní CD s písničkami. MOZAIKA - podporu čerpalo celkem 56 rodin s dětmi. Podařilo se nám ukončit projekt Plus 2 pro rodiny. Za dobu trvání projektu jsme podpořili 36 klientských rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Uspořádali jsme osm mimořádných akcí pro rodiny s dětmi. V rámci Krizového fondu Krabice online jsme podpořili celkem 9 rodin, které se ocitly ve finanční tísni. Vznikla nová pracovní pozice koordinátora pro školy. Posílili jsme doučování i pro předškoláky. Dvě rodiny postupně využily bydlení v našich sociálních bytech.

Projekty: Od Pramínku k řece - v průběhu roku navštívilo předškolní klub 16 dětí, z toho 9 dětí nastoupilo do mateřské školy. Uskutečnily se vzdělávací programy pro rodiče. Na doučování žáků ZŠ pravidelně docházelo 25 dětí, kterým se věnovalo 7 doučovatelů.

Krabice online – díky finančním prostředkům z tohoto projektu jsme zrealizovali stavební úpravy ke zvětšení prostor předškolního klubu Pramínek a rozšířili nabídku doučování, uspořádali praktické PC workshopy pro rodiče, děti a mládež a pomohli několika rodinám s dětmi překlenout krizové životní situace.

Další činnosti: Dobrovolnické centrum CéDO zaštítilo činnost 75 dobrovolníků. V sociálních službách Diakonie Vsetín pracovalo 64 dobrovolníků, v osmi přijímajících organizacích působilo 11 dobrovolníků. V Dobročinném obchůdku pomáhalo dalších 11 dobrovolníků. Pomáhali nám i firemní dobrovolníci z MONETA Money Bank a ze vsetínské pobočky České spořitelny, a.s. Během roku jsme navázali spolupráci s městem Valašské Klobouky, kde od listopadu 2021 máme každou středu otevřenu pobočku dobrovolnického centra. Vzdělávací institut VIDIA Vsetín uskutečnil 23 kurzů oproti plánovaným 30 kurzům z důvodu epidemiologických opatření. Celkem se proškolilo 249 účastníků z řad zaměstnanců Diakonie Vsetín, jiných organizací a širší veřejnosti. Dobročinný obchůdek je v provozu sedmým rokem. Tržby v roce 2021 dosáhly 637 tis. Kč.

 

2022 Rok vzniku Dětského centra a pomoci ukrajinským rodinám

Dvacátý čtvrtý únor 2022 se stal dnem, který změnil životy všem lidem z Ukrajiny. Někteří z nich přijeli i do Vsetína. Věděli jsme, že budou potřebovat pomoc v mnoha oblastech, aby byli schopni nejen přežít, ale i plnohodnotně žít. Okamžitě jsme nechali přeložit do ukrajinštiny dokumenty služby, aby zájemci a klienti věděli, všechny potřebné informace o službě SAS Mozaika. A už 10.3. 2022 jsme uzavřeli první smlouvy o poskytování sociálně-aktivizačních služeb s maminkami, které přijely do Vsetína se svými dětmi. Pomáhali jsme s hledáním ubytování a zaměstnání, s vyřizováním potřebných papírů na úřadech, doprovázeli jsme je k lékaři nebo pomáhali hledat školu či školku pro jejich děti. Uskutečnili jsme i kurzy českého jazyka. Získali jsme finanční prostředky na dva pracovníky, kteří od 11.5. 2022 převzali práci s Ukrajinskými rodinami. A zřídili jsme Dětské centrum, které děti přivítalo již 24.5. Potřeba Dětského centra vyšla z omezených kapacit místních mateřinek, které již neměly možnost všechny děti přijmout.

Celkem ve středisku k 31. 12. 2022 pracovalo 128 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 78 osob na DPP a DPČ. Sociální a zdravotní služby jsme poskytli celkem 460 lidem, z toho 206 seniorům, 134 klientům hospice, ošetřovatelské a odlehčovací služby a 120 uživatelům, kterým hrozí sociální vyloučení ze společnosti. V rámci fundraisingu bylo dosaženo podpory od 679 dárců, kteří v souhrnu darovali na naše aktivity 8.747 tis. Kč. Kruh přátel Diakonie Vsetín má 78 členů, jejich podpora v roce 2022 dosáhla 632.262 Kč. 

Služby pro seniory: Domácí péče - z důvodu velkého počtu odmítnutých zájemců o službu jsme podali několik projektů na navýšení úvazků. Denní stacionář Zahrada - zorganizovali jsme čtyři besedy pro rodinné příslušníky našich seniorů i pro širokou veřejnost. Výsledek Dobročinné aukce Domov, její výtěžek mířil na projekt rozšíření prostor našeho stacionáře a na postavení terasy vše v roce 2023, činil 311 400 korun. Domov Harmonie a odlehčovací služba Pohoda - v polovině roku Domov Harmonie prošel rozsáhlejší personální změnou a zformoval se nový tým vedoucích pracovníků. Domov Jabloňová - v květnu byla zrušena veškerá vládní nařízení z důvodu  nemoci covid-19. Mohla se konat Zahradní slavnost, pustili jsme se také do úprav prostor domova. Domov Vyhlídka a odlehčovací služba Trnková - byli jsme vybráni pro benefiční díl pořadu ČT a výtěžek 140 tis. Kč byl použit na dobudování rybníčku, altánu, úpravu a zútulnění prostor za Domovem. V interní kontrole kvality poskytované péče z našeho ústředí, kde jsme získali certifikaci „Diakonická extraliga.

Služby pro nemocné, umírající a pro pečující rodiny: Domácí hospic Devětsil - podařilo se nám stabilizovat tým, absolvovat kurzy a semináře na téma paliativní péče a uskutečnit první setkání pozůstalých. Velmi úspěšně proběhl také benefiční koncert Polančanka pro naši službu. Domácí ošetřovatelská služba Petrklíč – zúčastnili jsme se certifikovaných kurzů, konference a navázali spolupráci s dalšími poskytovateli domácí zdravotní péče. Odlehčovací služba Nabersil - díky podpoře dárců jsme zakoupili 6 chodítek a 1 invalidní vozík.

Služby pro rodiny, děti a mládež: RUBIKON - děti navštěvující taneční kroužek se zúčastnily veřejných vystoupeních na Romském festivalu GITANO DROM, na Valašském záření a na taneční soutěži, kde získali 3. místo. Děti, které dochází do fotokroužku, vytvořily Romsko-české pexeso s vlastními fotografiemi. V rámci Krabice online proběhly tři PC workshopy. Zapojili jsme se do vánoční Krabice od bot. MOZAIKA poskytovala sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Podporu čerpalo celkem 57 rodin s dětmi. V prvním válečném roce jsme pomohli 38 UA rodinám a 11 UA jednotlivcům. Dva sociální byty slouží nadále rodinám, které těžko získávají vlastní bydlení z důvodu původu v sociálně vyloučených skupinách obyvatel.

Projekty: Od Pramínku k řece - projekt posiluje inkluzi v mateřských školách ve Vsetíně. Za celou dobu realizace projektu (9/2019 – 8/2022) bylo podpořeno celkem 28 dětí v předškolním klubu a 36 dětí při doučování. Po ukončení financování z EU v srpnu 2022 pokračovala práce za podpory z veřejné sbírky Krabice online, Nadace Simony Kijonkové a dalších dárců. Doučování žáků bylo od září do prosince podpořeno z MŠMT ČR a za 4 měsíce realizace projektu využilo doučování 28 žáků. Krabice online – díky této finanční sbírce pokračovala ve své činnosti koordinátorka na školách. Podpořila 50 dětí (z toho 11 UA dětí při komunikaci a zápisu do MŠ a ZŠ).

Další činnosti: Dobrovolnické centrum CéDo zaštítilo činnost 107 dobrovolníků. V sociálních službách Diakonie Vsetín pracovalo 83 dobrovolníků, ve dvanácti neziskových organizacích ze Vsetína a Valašských Klobouk působilo 15 dobrovolníků. V Dobročinném obchůdku pomáhalo dalších 9 dobrovolníků. Pro naše dobrovolníky jsme zorganizovali tři setkání, mj. s hercem Lukášem Pavláskem a zážitkové školení. Koordinátorka se zúčastnila dvou konferencí Národní asociace dobrovolníků a spolupracovala s Regionálním dobrovolnickým centrem. Vzdělávací institut VIDIA Vsetín uskutečnil 30 kurzů a celkem se proškolilo 332 osob z řad zaměstnanců Diakonie Vsetín, jiných organizací a širší veřejnosti. Dobročinný obchůdek je v provozu osmým rokem. Tržby v roce 2022 dosáhly 702 tis. Kč. Díku tomuto pozitivnímu výsledku jsme opět mohli vlastním úsilím ze zisku podpořit naše sociální služby. Děkujeme vedoucí prodejny Ivě Janíkové i mnoha dobrovolníkům, kteří spolehlivě pokrývají část provozní doby obchůdku.