Veřejný závazek PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Naše poslání 

Posláním pečovatelské služby „Domácí péče“ je pomoci seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, aby mohli žít ve svém domácím prostředí a podporovat je v soběstačnosti a nezávislosti.

Pečovatelská služba se poskytuje převážně v domácnostech, vychází z individuálních potřeb a podporuje uživatele ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při péči o sebe, při péči o domácnost a při využívání dalších služeb.

Působnost pečovatelské služby:

 • Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál, Bystřička, Růžďka, Pržno, Jablůnka, Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice, Janová, Hovězí, Huslenky, Ústí u Vsetína, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka.

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let. 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita – 2 uživatelé.

Naše cíle 

Cílem Domácí péče je umožnit seniorům:

 • Co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy neodcházet do pobytových zařízení sociální péče.
 • Žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovat svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti.
 • Naplnit osobní cíle, které si stanovil sám uživatel služby (to může být na obecné rovině např. udržení pohybových schopností, získání určitých ztracených pohybových schopností, rozvíjení paměti a pozitivního myšlení, udržení společenských kontaktů na úrovni dřívějšího způsobu života, zabezpečení chodu domácnosti apod.).

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • Individuální přístup a respektování vůle uživatele - uživatel si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené nebo jinak přínosné.
 • Partnerský přístup – přistupujeme ke všem uživatelům rovně a jako k partnerům. Jednáme tak, aby se uživatel plně orientoval ve sdělovaných informacích a svých možnostech.
 • Podpora soběstačnosti uživatele – podporujeme rozvoj nebo upevnění schopností, dovedností a zájmů uživatele. 
 • Profesionalita, týmovost – zajištění služby kvalifikovaným personálem, vzájemná spolupráce týmu, souhra při práci.
 • Respekt důstojnosti a lidských práv – podporujeme lidskou důstojnost uživatele, chráníme jeho práva.

Diakonické hodnoty: společenství, milosrdenství, naděje, fortelnost.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

 

Důvody pro neuzavření smlouvy se zájemcem o službu

Služba může být zájemci o službu odmítnuta pouze z následujících důvodů:

 • Nejsme poskytovatelem sociální služby, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení cílové skupiny.
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Tomuto zájemci jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 
Důvody neposkytnutí služby uživateli, který má se zařízením sepsanou smlouvu (kontraindikace)

 • Opilost či stav pod vlivem návykových látek.
 • Agrese vůči pracovníkům.

Zpět na stránku Domácí péče.

Domácí péče je spolufinancována z prostředků Města Vsetína, Zlínského kraje, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování.

 

   mu znak         zk_logo       VDV-logo-2017