Veřejný závazek PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Naše poslání 

Posláním Domácí péče – terénní pečovatelské služby je poskytovat ve Vsetíně a blízkém okolí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí k dosažení či udržení dobré kvality života.

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři ze Vsetína a blízkého okolí s chronickým onemocněním a/nebo s chronickým duševním onemocněním (s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence), které ztěžuje schopnost jejich samostatného pobytu v domácím prostředí. Za seniora je považována osoba starší 65 let.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita – 2 uživatelé.

Naše cíle 

Cílem Domácí péče je umožnit seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám s chronickým duševním onemocněním:

 • Co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy neodcházet do pobytových zařízení sociální péče.
 • Žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovat svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti.
 • Naplnit osobní cíle, které si stanovil sám uživatel služby (to může být na obecné rovině např. udržení pohybových schopností, získání určitých ztracených pohybových schopností, rozvíjení paměti a pozitivního myšlení, udržení společenských kontaktů na úrovni dřívějšího způsobu života, zabezpečení chodu domácnosti apod.).

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • Individuální přístup a respektování vůle uživatele - uživatel si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené nebo jinak přínosné.
 • Partnerský přístup – přistupujeme ke všem uživatelům rovně a jako k partnerům. Jednáme tak, aby se uživatel plně orientoval ve sdělovaných informacích a svých možnostech.
 • Podpora soběstačnosti uživatele – podporujeme rozvoj nebo upevnění schopností, dovedností a zájmů uživatele. Podporujeme jeho komunikaci s okolím a rodinou. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, s úctou a zachováváme jeho důstojnost.
 • Profesionalita, týmovost – zajištění služby kvalifikovaným personálem, vzájemná spolupráce týmu, souhra při práci.

Principy služby

 • Dobrovolnost.
 • Rovnost.
 • Individuální přístup.
 • Soulad se základními křesťanskými hodnotami.
 • Odbornost a etika práce.  

Důvody pro neuzavření smlouvy se zájemcem o službu

Služba může být zájemci o službu odmítnuta pouze z následujících důvodů:

 • Nejsme poskytovatelem sociální služby, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení cílové skupiny.
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Tomuto zájemci jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 
Důvody neposkytnutí služby uživateli, který má se zařízením sepsanou smlouvu (kontraindikace)

 • Opilost či stav pod vlivem návykových látek.
 • Agrese vůči pracovníkům.

Zpět na stránku Domácí péče.

Domácí péče je spolufinancována z prostředků Města Vsetína, Zlínského kraje, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování.

 

   mu znak         zk_logo       VDV-logo-2017