Veřejný závazek PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Naše poslání 

Posláním je poskytovat seniorům takovou péči, pomoc a podporu prostřednictvím činností pečovatelské služby, aby mohli zůstat doma i v době, kdy potřebují ke svému samostatnému životu v domácím prostředí pomoc druhé osoby a mohli žít i nadále v co největší míře způsobem, na který byli dosud zvyklí.

Komu je naše služba určena

CÍLOVÁ SKUPINA: senioři

Služba není určena lidem, kteří potřebují celodenní péči.

Věková kategorie osob: mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let).

Působnost pečovatelské služby: Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál, Bystřička, Růžďka, Pržno, Jablůnka, Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice, Janová, Hovězí, Huslenky, Ústí u Vsetína, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita – 2 uživatelé.

Naše cíle 

 1. Uživatel má takovou míru individuální podpory, aby mohl, i přes svou nepříznivou sociální situaci, žít doma bez nutnosti odejít do pobytového zařízení sociálních služeb (např. do domova pro seniory), případně aby mohl odchod do pobytového zařízení oddálit.
 2. Uživatel za podpory, pomoci nebo díky poskytování péče sociální službou i nadále žije tak, jak byl zvyklý, s ohledem na svá přání a potřeby.

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • Poskytovatel respektuje jedinečnost každého uživatele a poskytuje služby bez diskriminace, tzn. že k uživateli přistupujeme s respektem k jeho osobnosti, důstojnosti, jeho způsobu života, příslušnosti k sociální skupině a s respektem k rozhodování uživatele o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
 • Poskytovatel nevytváří závislost uživatele na dané sociální službě, tzn. vede uživatele k aktivnímu zapojení do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace a využívání vlastních a veřejných zdrojů při řešení této nepříznivé sociální situace.
 • Služby jsou nastavovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů, tzn. že s každým uživatelem nastavuje poskytovatel individuální míru péče, pomoci a podpory na základě zjištěných potřeb, možností a osobních cílů uživatele. Dle nastavených pravidel hodnotí spolu s uživatelem způsob poskytování sociální služby a naplňování osobních cílů a dle zjištěných skutečností upravuje individuální míru péče, pomoci a podpory tak, aby odpovídala řešení nepříznivé sociální situace uživatele.
 • Poskytovatel poskytuje sociální služby na odborné úrovni, tzn. že všichni pracovníci splňují požadované kvalifikační požadavky – vzdělání (odbornost), pravidelně se vzdělávají, naplňují standardy kvality poskytované sociální služby.

Diakonické hodnoty: společenství, milosrdenství, naděje, fortelnost.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Důvody pro neuzavření smlouvy se zájemcem o službu

Služba může být zájemci o službu odmítnuta pouze z následujících důvodů:

 • Nejsme poskytovatelem sociální služby, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení cílové skupiny.
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Tomuto zájemci jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 
Důvody neposkytnutí služby uživateli, který má se zařízením sepsanou smlouvu (kontraindikace)

 • Opilost či stav pod vlivem návykových látek.
 • Agrese vůči pracovníkům.

Zpět na stránku Domácí péče.

Služba je spolufinancována z prostředků města Vsetína, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022

   mu znak         Zlínský kraj_aktual