Vzděláváním k integraci

Naše organizace se snaží průběžně zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců. Proces vzdělávání, průběžného doplňování nových vědomostí, znalostí a dovedností vnímáme jako velice důležité. Proto jsme od září roku 2006 realizovali projekt „Vzděláváním k integraci“, během kterého se pracovníci Diakonie Vsetín vzdělávali v oblasti sociální práce a prezentačních a lektorských dovedností. Závěrečný vzdělávací cyklus projektu byl zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění práce managementu vsetínské Diakonie.

Díky projektu podporovanému Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR jsme mohli oslovit a ke spolupráci přizvat zkušené lektory, s nimiž jsme velmi pečlivě definovali naše vzdělávací potřeby. Během jednotlivých vzdělávacích seminářů jsme tak probírali pro nás aktuální témata a hledali řešení konkrétních problémů, s nimiž jsme se setkávali v praxi. Vzdělávacích seminářů se účastnily celé pracovní týmy, což umožnilo prohloubení a upevnění pracovních vztahů, sjednocení postupů v rámci týmu i myšlenkové a ideové „naladění se na jednu vlnu“. Vzdělávací aktivity částečně také plnily roli teambuildingu.

Projekt „Vzděláváním k integraci“ hodnotíme velmi pozitivně: poznatky a osvojené dovednosti uplatňujeme v praxi. Projekt  umožnil rozvoj naší organizace, zkvalitnění poskytovaných služeb, zlepšení spolupráce pracovních týmů a celkové řízení organizace. Získání nových poznatků a dovedností nás inspirovalo k rozvoji nových aktivit: při vzdělávání formulovanou strategii pro vytvoření sítě individuálních dárců aplikujeme do praxe, také usilujeme o získání finanční podpory na rozvinutí systematické přednáškové činnosti pro školy a na pořádání multikulturních aktivit ve Vsetíně a blízkém okolí.

Projekt „Vzděláváním k integraci“ přinesl naší organizaci významné zisky. Poděkování tedy patří všem pracovníkům, kteří využili nabízených příležitostí ke vzdělávání, a všem lektorům, kteří velmi pružně a trpělivě reagovali na požadavky a zvídavé dotazy účastníků vzdělávacích seminářů. Děkujeme samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu, rozpočtu České republiky a Nadaci rozvoje občanské společnosti, která zprostředkovala čerpání finančních prostředků. A v neposlední řadě děkujeme všem pracovníkům a spolupracujícím organizacím, kteří se podíleli na organizačním a administrativním zajištění realizace projektu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nabídka školám

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych Vás informovala o nabídce Diakonie Českobratrské církve evangelické – střediska Vsetín.
V rámci projektu „Vzděláváním k integraci“, který v těchto dnech končí, se pracovníci Diakonie Vsetín vzdělávali v lektorských a prezentačních dovednostech. Pod vedením zkušených lektorů jsme připravili lekce, jejichž realizaci pro vaše studenty Vám tímto nabízíme. Jde o následující témata:
· Stereotypy v nás a kolem nás... (lekce o délce 90 minut pro studenty středních škol)
· Historie Romů (lekce o délce 90 minut pro studenty středních škol a vyšších tříd druhého stupně základních škol)
· Dobrovolnická práce a možnost zapojení dobrovolníků do činností Diakonie Vsetín (lekce o délce 45 minut pro studenty středních škol)
· Jaké jsou romské děti? (dvě návazné lekce o délce 45 minut pro žáky prvního stupně základních škol).

Lekce jsou postaveny na principech interaktivního vzdělávání a vycházíme při nich z vlastních zkušeností při poskytování sociálních služeb osobám žijícím v sociálním vyloučení. Máte-li zájem o realizaci některé z lekcí, kontaktujte nás prosím na níže uvedených kontaktech.
Zároveň bychom Vás rádi informovali o plánovaném projektu Diakonie, v jehož rámci budeme vytvářet širší nabídku přednáškových aktivit pro žáky základních a středních škol se zaměřením na problematiku multikulturního soužití. V případě získání grantové podpory bude projekt realizován od září roku 2008 a jistě budete informováni o konkrétních nabídkách i možnostech vytvořit přednášku podle Vašich konkrétních potřeb.


Za Diakonii ČCE – středisko Vsetín

Mgr. Marta Doubravová, manažerka projektu „Vzděláváním k integraci“