Pracovní parta

cizi_logo_pracovni_parta_000205

Diakonie Vsetín od roku 2004 poskytuje služby osobám, které jsou ohroženy nebo trpí sociálním vyloučením, a seniorům. Tento projekt rozšiřuje aktivity zaměřené na pomoc a podporu osob, které jsou ohroženy / trpí sociálním vyloučením - jde zejména o členy vyloučené romské komunity.

Projekt má charakter pilotního programu. Hlavním cílem projektu je umožnit skupině osob ohrožených či trpících sociálním vyloučením, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, získat pracovní zkušenosti, rozvinout pracovní návyky, získat kontakty na zaměstnavatele, uplatnit se na trhu práce a v rámci projektu získat doporučující stanovisko zaměstnavatele, s nímž budou mít větší šanci uspět u dalších potencionálních zaměstnavatelů. Projekt usnadní podpořeným osobám získat další pracovní uplatnění a pomůže jim setrvat na trhu práce.

V březnu 2010 proběhlo úvodní 10-ti denní proškolení skupiny 10 zájemců, byly vybrány 4 osoby, které získaly pracovní smlouvu na dobu určitou, na jeden rok. Tuto pracovní skupinu vede "předák", který pochází ze stejného sociokulturního prostředí jako většina členů pracovní skupiny. V případě problémů s plněním pracovních povinností bude spolu se sociálním pracovníkem pomáhat při jejich řešení.

V rámci projektu bude podpořeno 20 osob, z toho 4 osoby získají zaměstnání na dobu určitou. Navíc vznikne 1 další pracovní místo pro "předáka" pracovní skupiny. Každá podpořená osoba získá osvědčení o absolvování úvodního zaškolení, členové pracovní skupiny získají po ukončení pracovní smlouvy hodnocení a případné doporučení pro další zaměstnavatele. Pro potřeby zaškolování zájemců o práci byly vytvořeny školící materiály a pořízeny školící pomůcky. Na závěr projektu vznikne brožura, v níž budou popsány získané zkušenosti z projektu, praxe i doporučení, čeho se vyvarovat. Všechny aktivity realizuje Diakonie Vsetín.

Hodnocení průběhu a výsledků projektu Pracovní parta (dále jen PP)

Přínos projektu Pracovní parta vidíme především v prohloubení zkušeností při podpoře zaměstnávání sociálně vyloučených, a to zvláště Romů. Projekt umožnil účastníkům projektu získat trvalejší zaměstnání a nabýt nových pracovních dovedností.

Díky projektu jsme získali tyto nejdůležitější poznatky. Pro úspěšnou realizaci projektu se jako důležitá ukázala naše snaha od počátku cíleně přizpůsobit komunikaci ve všech oblastech (nábor do projektu, školení - heslovité shrnutí obsahů školení, terénní práce, podpora při zaměstnání u firmy) specifickým potřebám osob sociálně vyloučených. Základem byl důraz na jednoduchost a intenzivní spolupráci s našimi terénními pracovníky, kteří osobně informovali většinu potenciálních účastníků projektu při rozběhu projektu. Potvrdily se naše předpoklady, že kratší, intenzivnější a praktičtější školení před samotným nástupem pracovníků do zaměstnání je efektivnější než dlouhé, nepravidelné a teoretické školení. Jako užitečnou hodnotíme přítomnost zájemců z majority při školeních i mezi členy PP. Naše zkušenost z projektu prokázala, že pokud mohou lidé s různými sociálně-kulturními východisky (v našem případě Romové a zástupci majority) prožít alespoň několik dnů, kdy jsou „na stejné úrovni“ a současně chtějí spolupracovat a vzájemně se poznávat, potom dochází k výrazné a pozitivní změně ve vzájemných postojích napomáhajících nekonfliktnímu soužití.

Ověřili jsme si, že je velmi důležité na počátku „podporovaného zaměstnávaní“ důsledně připravit a detailně nastavit pravidla vzájemné spolupráce jak s pracovníky, tak s firmou a následně je také důsledně dodržovat (např. domluvil se systém záloh, což bylo přínosem, ale žel docházelo k častým výjimkám - nestandardním zálohám, což bylo ke škodě všech zúčastněných). Při samotném zaměstnávání je velmi účinné zajistit takto zaměstnávaným osobám, aby nepracovaly společně v jedné pracovní partě, ale rozdělit je po jednom do různých již fungujících pracovních skupin. V tomto bodě se shodují všichni zúčastnění realizátoři projektu, tj. členové PP, realizačního týmu i firma. Tuto okolnost jsme si však ověřili až v průběhu projektu a nedokázali jsme ji již efektivně využít.

V řadě konkrétních konfliktních situací účinně zasáhli členové realizačního týmu včetně předáka a překlenuli okamžiky, kdy by bez této podpory došlo k ukončení pracovního poměru. Nicméně je třeba konstatovat, že nebylo možné zcela eliminovat individuální slabá místa jednotlivých pracovníků PP, což ve dvou případech vedlo k předčasnému ukončení pracovního poměru a v dalších případech k opakujícím se komplikacím (zvláště vysoká nemocnost). Největší handicap na straně pracovníků se ukázal v oblasti volních vlastností (odpovědnost, vytrvalost, rozvážnost, spolehlivost, sebeovládání, zásadovost, svědomitost, sebehodnocení, sebeřízení, sebekázeň, sebekritičnost, cílevědomost, samostatnost). Změna v této oblasti však není, až na výjimky, možná bez dlouhodobější cílené spolupráce (v řádech měsíců, lépe roků). Zkušenost s firmou potvrdila, že je-li znevýhodněným pracovníkům umožněno nějaký čas se zapracovat (alespoň v řádech měsíců) a prokázat své kvality, pak je zde pro některé šance následně si práci udržet (v našem případě nejméně jeden pracovník).

Uvědomujeme si, že naše zkušenost je dílčí a je potřeba v obdobných projektech pokračovat, aby byla nalezena vhodná cesta k řešení obtíží při zaměstnávání sociálně vyloučených osob.

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.