Aktuálně VÝŠE ÚHRAD STACIONÁŘE ZAHRADA

Poskytované služby:

1.

aktivizační a sociálně terapeutické činnosti (účast na aktivizačním programu)

2.

zajištění stravy a pitného režimu

3.

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (včetně dopomoci při aktivitách)

4.

pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

5.

pomoc při obouvání, oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek (vč. pomoci najít svůj oděv či obuv, dohledu při oblékání a obouvání)

6.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)

7.

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, telefonování v zájmu uživatele)

8.

pomoc při úkonech osobní hygieny (pomoc při sprchování, mytí hlavy, česání)  

9.

pomoc při použití WC (připomínání na WC, doprovod a posazení na WC, hygiena po použití WC)

10.

pomoc při přesunu na židli, křeslo, lůžko nebo vozík

11.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

Úhrada za pobyt v denním stacionáři Zahrada:

Zařazení:

Poskytované služby (dle tabulky výše): 

Hodinová sazba za pobyt:

I.     skupina

1, 2

30    Kč / 1 hod.

II.  skupina

1, 2 + alespoň jedna ze služeb č. 3, 4, 5, 6, 7

40    Kč / 1 hod.

III.    skupina

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + alespoň jedna ze služeb č. 8, 9, 10, 11

50  Kč / 1 hod.

Cena za pobyt v denním stacionáři Zahrada je stanovena hodinově, počítá se s přesností na pět minut.

Zařazení do skupiny provádí sociální pracovnice denního stacionáře Zahrada při sepisování smlouvy o poskytování služby se zájemcem o službu. Sociální pracovnice vychází z informací, které získá od zájemce, případně od jeho opatrovníka nebo blízké osoby.

Vzhledem k tomu, že se zdravotní stav a potřeby uživatele mohou postupem času měnit, je sociální pracovnice denního stacionáře Zahrada oprávněna provést opakovaně šetření potřebného rozsahu služeb za účelem přehodnocení zařazení uživatele do cenové skupiny.

Dále jsou stanoveny ceny dalších služeb a úkonů (fakultativní služby), jejichž ceny se v případě jejich čerpání k základní hodinové sazbě přičítají. Základní sociální poradenství poskytujeme zdarma.

 

Ceník poskytované stravy:

Pitný režim (čaje a voda po celý den, káva na přání) – paušální sazba:

10 Kč

Dopolední svačina

10 Kč

Odpolední svačina

10 Kč

Oběd - oběd se objednává či odhlašuje nejpozději do 9.00 hodin předchozího pracovního dne. Neodhlášený oběd musí uživatel zaplatit (můžeme mu ho schovat do ledničky, nabalit do jídlonosiče nebo zamrazit).

75,- Kč - racionální strava

75,- Kč - šetřící dieta

75,- Kč-  diabetická dieta

 

Doplňkové (fakultativní) služby:

Dovoz / odvoz ze stacionáře v rámci města Vsetín

30 Kč / 1 cesta

Dovoz / odvoz z obcí vzdálených od 1 do 5 km od Vsetína, Strmé 26

35 Kč / 1 cesta

Dovoz / odvoz z obcí vzdálených od 6 do 10 km od Vsetína, Strmé 26

40 Kč / 1 cesta

Dovoz / odvoz nad 10 km od Vsetína, Strmé 26

8 / Kč na 1 / Km

Neodhlášený dovoz do stacionáře

40 Kč

Celková koupel (včetně mytí vlasů)

30 Kč

Ceník je platný od 1.1.2020. Tímto rozhodnutím se ruší ceník ze dne 1. 01. 2019.

Ve Vsetíně dne 1.12. 2019.                            Ing. Dan Žárský, ředitel střediska