Aktuální VÝŠE ÚHRAD STACIONÁŘE ZAHRADA

V souladu se zákonem č.108 / 2006 Sb., o sociálních službách  a  vyhláškou č.505 / 2006 Sb., se výše úhrady za poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, který je sledován individuálně u každého uživatele.

Úkony základních činností:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Aktuální cena

1.

Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

135,-Kč / hod. podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu ( např. 30 min. 67,50 Kč)

 

Pokud poskytovaní těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Pokud je činnost poskytována více uživatelům, tento čas se dělí poměrnou částí mezi všechny zúčastněné.

 

2.

Pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík

3.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

4.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

2.

Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1.

Pracovně výchovná činnost

2.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností dle individuálních a sociálních schopností a dovedností

3.

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

 

Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Stravování: 

Zajištění stravy

 

dopolední svačina

20 Kč

oběd

85 Kč (racionální, šetřící, diabetická dieta)

odpolední svačina

20 Kč

pitný režim ( čaj, voda, káva na přání ) - paušální sazba

20 Kč

 

Fakultativní služby, nabízené uživatelům nad rámec uvedené vyhlášky:

Dovoz / odvozy ze stacionáře v rámci města Vsetín

35 Kč / 1 cesta

Dovoz / odvoz z obcí vzdálených od 1 do 5 km od Vsetína, Strmé 26

45 Kč / 1 cesta

Dovoz / odvoz z obcí vzdálených od 6 do 10 km od Vsetína, Strmé 26

60 Kč / 1 cesta

Dovoz / odvoz nad 10 km od Vsetína, Strmé 26

8 / Kč na 1 / km

Doprava na volnočasové aktivity, akce (tam i zpět)

8 / Kč na 1 km

Doprovod uživatele pracovníkem při dovozech služ. autem – paušální sazba:

     do 5. minut

     více jak 5. minut

 

 

15 Kč / 1 cesta

25 Kč  / 1 cesta  

Neodhlášený dovoz do stacionáře

40 Kč

Celková koupel (včetně mytí vlasů) režie

30 Kč

 

Zprostředkované činnosti:

 

Kadeřnické služby dle ceníku dodavatele
Pedikúra dle ceníku dodavatele

 

Po uzavření smlouvy pracovníci sledují individuálně s každým uživatelem skutečně spotřebovaný čas úkonů po dobu 10 dní. Z tohoto sledování pak sociální pracovník vypočítá pro každého uživatele průměrný čas úkonu, ve kterém potřebuje uživatel podporu nebo pomoc pracovníků denního stacionáře Zahrada. Jedná se o úkony, které se pravidelně opakují. Na základě uživatelova souhlasu je denní průměr úkonů započítáván do měsíčního vyúčtovávání. Úkony, které se pravidelně neopakují se počítají dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění.  

Pokud je činnost poskytována více uživatelům, tento čas se dělí poměrnou částí mezi všechny zúčastněné.

Vzhledem k tomu, že se potřebná míra podpory a pomoci uživatele mohou postupem času měnit, je sociální pracovnice denního stacionáře Zahrada oprávněna provést kontrolní sledování doby potřebné k zajištění úkonů.( min. 1 x za rok). Vše je zaznamenáno v Evidenci úkonů poskytovaných služeb v denním stacionáři Zahrada a v individuálním plánování.  

Úhrada za služby - ceník je platný od 1. 4. 2022.

 

Ve Vsetíně dne 01.03.2022.                                                              Ing. Dan Žárský, ředitel střediska