Veřejný závazek Denního stacionáře Zahrada

Naše poslání 

Posláním denního stacionáře Zahrada Diakonie ČCE – střediska Vsetín je pomoc seniorům a osobám starším 50 let k dosažení či udržení dobré kvality života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře. 

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři a lidé nad 50 let ze Vsetína a okolí s chronickými chorobami a/nebo se syndromy demence, poruchami paměti a sníženou schopností orientace v rozsahu, který neumožňuje nebo ztěžuje samostatný pobyt v domácím prostředí.


Kapacita služby

12 osob. To znamená, že v daný okamžik můžeme poskytnout služby zároveň maximálně 12 uživatelům. Vzhledem k tomu, že služeb stacionáře Zahrada není využíváno rovnoměrně, jsme schopni pomoci mnohem většímu počtu seniorů.


Naše cíle – o co usilujeme

Cílem denního stacionáře Zahrada je umožnit lidem z výše uvedené cílové skupiny 

 • Aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, v rodinném zázemí, tedy neodcházeli předčasně do zařízení ústavní péče.
 • Aby mohli žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovali si svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti.
 • Vytvořit společenství, jehož budou plnohodnotnou součástí, a kde se budou cítit dobře, bezpečně, jistě, respektováni a přijímáni.
 • Prostřednictvím stimulace a aktivizace uživatelů zachovat co nejdéle jejich kognitivní, pohybové a smyslové funkce a v co největší možné míře zpomalit proces úbytku těchto schopností.

 

Službu nelze poskytnout 

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • pokud osoba trpí akutní infekční nemocí,
 • pokud osoba není schopna kolektivního soužití z důvodu závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách
 • v případě nedostatečné kapacity – zařadíme do databáze žadatelů
 • uživatel, který je trvale upoután na lůžko a jeho fyzický stav neumožňuje transport do a ze stacionáře 


Principy poskytování služby

 • Dobrovolnost.
 • Rovnost.
 • Individuální přístup.
 • Respektování základních křesťanských hodnot.
 • Odbornost a etika práce.

Zpět na stránku Denního stacionáře Zahrada.

Naši činnost finančně podporuje Město Vsetín a Zlínský kraj. 

 

  Město Vsetín         zk_logo