Aktuální Výše úhrad v Odlehčovací službě Trnková

(základní činnosti dle z.č. 108/2006 Sb. a vyhl. č.505/2006 Sb.)

Sjednaná služba

 Cena

 

Ubytování

 jednolůžkový pokoj

 210,- Kč/den

 dvoulůžkový pokoj

 180,- Kč/den

Stravování

 racionální strava

 šetřící strava

 155,- Kč/den

 diabetická strava

 bezmléčná strava

 170,-Kč/den

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

130,- Kč/hodinu, podle skutečně využitého času, nezbytného k zajištění úkonů přímé péče

(příklad: pokud je péče uživateli poskytnuta v rozsahu 1,5 hodiny/den, cena je 195,- Kč)

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 

ČINNOSTI NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

Sjednaná služba

Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

 

8,- Kč/km

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

 

30,- Kč/15 minut

Nákup zaměstnancem poskytovatele služby mimo stanovený termín

 

120,- Kč/hodina

Kopírování A4 (jednostranné)

 

3,- Kč/strana

Kopírování A4 (oboustranné)

 

5,- Kč/list

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

 

Platnost od 01.01.2019

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE - Vsetín