Veřejný závazek odlehčovací služby Trnková

Posláním odlehčovací služby Trnková je zajistit na dočasnou dobu seniorům, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí, celodenní komplexní péči, která vychází z jejich individuálních potřeb a zvyklostí.

Cíle služby

  • Uživatel má na přechodnou dobu zajištěnou péči, která vychází z jeho osobních potřeb a zvyklostí.
  • Uživatel si zachovává své individuální schopnosti.
  • Uživatel pobývá v prostředí s riziky úměrnými jeho věku a možnostem.

Zásady služby

  • Společenství – pracujeme v týmu, směřujeme k potřebným lidem kolem nás.
  • Milosrdenství – dopomáháme, podporujeme, jednáme s uživatelem vždy s respektem.
  • Naděje – máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
  • Fortelnost – poskytujeme profesionální a odbornou péči.

Okruh osob, jímž je služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické-ho onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociál-ním prostředí.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pokud osoba trpí akutní infekční nemocí a pokud není schopna kolek-tivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Sociální služba obsahuje

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu * pomoc při osobní hygieně * poskytnutí stravy * poskytnutí ubytování * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím * sociálně terapeutické činnosti * pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí * výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Prostředí pro zajištění služby

Odlehčovací služba Trnková je poskytována v prostorách Domova Vyhlídka, který se nachází v moderní, rekonstruované budově, se třemi nadzemními podlažími. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem. Pokoje mají přilehlé sociální zařízení, některé i kuchyňku. Kapacita služby jsou 4 lůžka. Na jednotlivých patrech se nacházejí společenské místnosti, které slouží uživatelům nejen jako jídelny, ale také jako místo pro společné setkávání a aktivity. K dispozici je uživatelům rozlehlá zahrada, kde mohou při pěkném počasí celodenně pobývat.

Informace pro zájemce o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí služby lze osobně vyzvednout přímo v Domově nebo si ji stáhnout na našich webových stránkách. S žádostí je nutno podat i vyplněné lékařské vyjádření o aktuálním zdravotním stavu žadatele. Přijďte se za námi podívat, rádi vás po Domově provedeme a podáme vám potřebné informace.

Zpět na stránku Odlehčovací služby Trnková

Naši činnost finančně podporuje město Vsetín, Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování a Zlínský kraj prostřednictvím programů:

  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

Zlínský kraj_aktual        mu znak