Pravidla vyřizování stížnosti

Domov Jabloňová vítá stížnost jako nástroj vedoucí ke zlepšení péče a dělá taková opatření, aby byl důvod nespokojenosti odstraněn a zároveň byl podnětem ke zkvalitnění služby.

Kdo může stížnost podat:

1. Stížnost může podat kdokoliv v zájmu uživatele služby.
2. Stížnost může podat samotný uživatel, opatrovník, rodinný příslušník, osoba, kterou k podání stížnosti uživatel pověřil, případně i pracovník Domova.
3. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.
4. Při vyřízení stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele.
5. Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele.

Komu lze stížnost podat:

1. Stížnost je možné sdělit kterémukoliv pracovníkovi v přímé péči (zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník), vedoucímu pracovníkovi nebo řediteli.
2. Pokud je stížnost sdělena ústně zde nevyjmenovanému pracovníkovi, zajistí tento přivolání někoho z výše jmenovaných osob.
3. Pokud je stížnost směřována na vedoucí Domova, bude podána řediteli Diakonie ČCE Vsetín.
Stížnost na ředitele střediska nebo na činnost střediska jako takového bude podána přímo
Dozorčí radě střediska, a to na adresu: Předseda Dozorčí rady Diakonie ČCE Vsetín, Horní sbor
ČCE , Palackého 156, 755 01 Vsetín.

Jak stížnost podat:

1. Ústně všem pracovníkům v přímé péči, vedoucímu, sociálnímu pracovníkovi nebo řediteli.
2. Písemně s podpisem.
3. Písemně anonymně.

Kam s písemnou stížností:

1. Osobně do rukou vedoucí nebo ředitele střediska.
2. Do schránek na stížnosti: v přízemí při vstupu, v 1. patře u vstupu vpravo, ve 2. patře u výtahu.
3. Poštou na adresu: Domov Jabloňová, Strmá 26, 755 01 Vsetín.
4. Elektronicky (e-mailem) na adresu: novotna@diakonievsetin.cz.

Kdo stížnost vyřizuje:

1. Po zaevidování stížnosti řeší její vyřízení vedoucí Domova nebo ředitel.
2. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 kalendářních dní.

Možnost odvolání v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

1. Pokud je stěžovatel se způsobem řešení stížnosti, kterou postoupil vedoucí Domova nespokojen, je předána stížnost řediteli střediska. Lhůta pro vyřízení odvolání je 60 kalendářních dní.
2. Pokud stěžovatel není s výsledkem spokojen, je stížnost předána předsedovi Dozorčí rady střediska Diakonie ČCE Vsetín. Ten může jejím prověřením pověřit své členy. Lhůta pro vyřízení stížnosti Dozorčí radou je maximálně 60 kalendářních dní. Stěžovatel je s výsledkem písemně vyrozuměn.
3. Pokud není ani s tímto výsledkem spokojen, je stížnost dále postoupena ústřední Dozorčí radě Diakonie ČCE, jejímu předsedovi. Lhůta pro vyřízení stížnosti Dozorčí radou je 60 kalendářních
dní a stěžovatel je s výsledkem písemně seznámen. Proti rozhodnutí Dozorčí rady Diakonie ČCE není v rámci organizace odvolání.
4. Stěžovatel se může obrátit i na některou z veřejných institucí. Pokud jde o ochranu osobních práv tak zejména na Veřejného ochránce lidských práv (Údolní 39, Brno 602 00) nebo na Český helsinský výbor (Štefánikova 21, Praha 5, 150 00), v jiných případech také na sociální odbor města Vsetín (Svárov 1080, Vsetín, 755 01) nebo na sociální odbor Zlínského kraje (tř.T.Bati 21, Zlín, 760 01).

Zásady:

1. Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele.
2. Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce a udělit mu k podání stížnosti plnou moc nebo má právo požádat o tlumočníka.
3. Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele služeb, tj. Diakonie ČCE Vsetín a jejich pracovníků.
4. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.


Mgr. Pavlína Novotná, vedoucí Domova
Ve Vsetíně, 01.01.2023