Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o sociální službu a zástupců poskytovatelů sociálních služeb pro účel zpracování
„Evidence žadatelů o sociální službu a zástupců poskytovatelů sociálních služeb ve webové aplikaci KISSoS sloužící
k plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje“

1. Poskytovatel sociální služby Diakonie ČCE – Vsetín, IČO 73633178 tímto poskytuje žadatelům o sociální službu a zástupcům poskytovatelů sociálních služeb informaci o zpracování jejich osobních údajů podle článku 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), jelikož je na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů jejich zpracovatelem pro správce, kterým je Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20 (dále také jako „Správce“).

2. Osobní údaje jsou určeny pro účel zpracování „Evidence žadatelů o sociální službu a zástupců poskytovatelů sociálních služeb ve webové aplikaci KISSoS sloužící k plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje“, jejímž cílem je získání statistických údajů potřebných ke zjištění potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob a zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb v rámci plánování základní sítě sociálních služeb na území Zlínského kraje ve smyslu § 93 a 95 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

3. Ke zpracování osobních údajů dochází na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

4. Subjektem zpracování osobních údajů je fyzická osoba – žadatel o sociální službu a určený kontaktní zaměstnanec poskytovatele sociální služby (dále také „Subjekt údajů“).

5. Zpracovatel se zavázal zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k výkonu jeho činnosti a činnosti Správce dle uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

6. Osobní údaje Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“) budou zpracovány v rozsahu:
a) Osobní údaje žadatele o sociální službu:
- jméno a příjmení,
- datum narození,
- pohlaví,
- regionální vazba (obec).
b) Osobní údaje určeného kontaktního zaměstnance poskytovatele sociální služby:
- titul, jméno a příjmení,
- telefon a e-mail.

7. Zlínský kraj nepředává Osobní údaje Subjektu údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo EU.

8. Osobní údaje žadatele o sociální službu jsou zpracovávány v evidenci po dobu do vyřízení jeho žádosti o poskytnutí služby, osobní údaje určeného kontaktního zaměstnance poskytovatele sociální služby po dobu trvání výkonu jeho funkce u poskytovatele sociálních služeb. Poté jsou Osobní údaje z evidence vymazány.

9. Subjekt údajů má právo požadovat od Zlínského kraje přístup ke svým Osobním údajům, jejich opravu, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.

10. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7, má-li za to, že Zlínský kraj při zpracování jeho Osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

11. Při zpracování Osobních údajů Subjektu údajů nedochází u Zlínského kraje k automatizovanému rozhodování či zpracování, včetně profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů Subjektu údajů.

12. Subjekt údajů svá práva uvedená v bodě 9. může uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Zlínského kraje způsobem uveřejněným na webových stránkách Zlínského kraje. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mail: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz, tel: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku.

13. Obecná informace o zpracování osobních údajů Zlínským krajem dle GDPR, Informace o právech subjektu údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uveřejněny na webových stránkách Zlínského kraje v záložce Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).