Veřejný závazek nízkoprahového klubu RUBIKON

Poslání

V Rubikonu mohou najít podporu děti a mladí lidé ve věku 6 – 26 let, kteří mají starosti, nemají kam jít, nebo nevědí, co s volným časem. Poskytujeme jim pomoc při řešení osobních problémů (škola, rodina, kamarádi atd.) a pomáháme jim tak předcházet průšvihům v osobním život a umět se dobře poprat s nástrahami kolem nás (začlenit se do společnosti). Jsme s nimi v jejich radostech a starostech, nabízíme prostor pro zábavu, pomoc a radu…

Naše cíle

 • Pomáhat a podporovat zvyšování sociálních schopností a dovedností uživatelů, které jim umožní řešit jejich nepříznivou sociální situaci, např. podpora rozvoje zodpovědnosti, soběstačnosti, spolupráce, samostatnosti, komunikačních dovedností, ohleduplnosti
 • Snižovat sociální a zdravotní rizika plynoucí z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování (problémy spojené či plynoucí z trestné činnosti, zneužívání návykových látek, konflikty ve vztazích, agresivní chování ad.)
 • Podporovat uživatele v začleňování do skupiny vrstevníků i do společnosti
 • Poskytovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a poskytovat podmínky pro realizaci osobních aktivit
 • Pomáhat a podporovat zlepšování orientace uživatelů v sociálním prostředí, a tak napomáhat také lepšímu soužití romské komunity a majoritní společnosti
 • Motivovat uživatele k odpovědnosti za svůj život, aby byli schopni řešit svou životní situaci vlastními silami (něco změnit nebo měnit svou životní situaci)
 • Podporovat uživatele v tom, aby se lépe orientovali v sociálním prostředí, aby si uvědomovali, kdo jsou, kam patří, kam míří, jaké mají potřeby, cíle a přání a dokázali jich dosahovat bez konfliktů ve společnosti (rozumí tomu, jak to ve společnosti „chodí“)
 • Podporovat a motivovat uživatele, aby vzdělání vnímali jako důležitou součást svého života a přistupovali k němu zodpovědně (motivace k pravidelné školní docházce, návaznému vzdělávání ad.)
 • Poskytovat uživatelům prostor pro realizaci vlastních nápadů a smysluplné trávení volného času (hudební nástroje, tanec, práce na PC, sport, výtvarné a rukodělné aktivity apod.), a tím mimo jiné také rozvíjet jejich kompetence a dovednosti, které mohou využívat a uplatňovat i mimo klub
 • Poskytovat pozitivní vzorce.

Naše služby jsou určeny

dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, kteří:

 • jsou ohroženi vyloučením ze společnosti vlivem chudoby, nízkého vzdělání, odlišnými hodnotami a způsoby chování, etnickou či národnostní příslušností,
 • se ocitají v obtížných životních situacích, jež ohrožují mezilidské vztahy, zdraví, jejich životní uplatnění a uplatnění ve společnosti,
 • se kvůli svému životnímu stylu dostávají do konfliktních situací, které jsou ohrožující pro ně samotné nebo pro jejich okolí,
 • nemají finanční prostředky a sociální zázemí pro smysluplné a bezpečné trávení volného času,
 • jsou ohroženi nepříznivou sociální situací v období dospívání (např. problémy doma, ve škole, v partě,… nuda, nemít si s kým popovídat, konflikty s okolím).

Služby nejsou určeny osobám, které sice splňují výše uvedené charakteristiky, ale mají specifické potřeby, které nejsme schopni v rámci služby uspokojit či bezpečně ošetřit (např. osoby se sluchovým či zrakovým postižením, osoby se sníženým stupněm rozumových schopností, které potřebují individuální péči při pobytu v klubu.

Uživatelé Rubikonu nejsou izolovanými jedinci, ale jsou zapojeni do různých sociálních sítí: jsou členy svých rodin, fungují ve vrstevnických skupinách, vstupují do partnerských vazeb, v jejich životech jsou další lidé a instituce, kteří mají významný vliv na utváření jejich životních návyků a postojů. Při naší práci jsme si toho vědomi a tuto skutečnost při práci zohledňujeme.

Nepříznivá sociální situace

RUBIKON působí v sociálně vyloučené lokalitě. Uživatelé RUBIKONU se nejčastěji setkávají s následujícími typy nepříznivé sociální situace:

 • chudoba rodiny – vysoké zadlužení, ohrožení lichvou, velký počet obyvatel v bytě, nízká kvalita bydlení, závislost na sociálních dávkách
 • nejisté zázemí – dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, neúplnost rodiny, požívání návykových látek rodiči
 • omezená možnost pro trávení smysluplného volného času v bezpečném prostředí
 • nedostatek finančních prostředků a s tím související problémy s hrazením volnočasových aktivit
 • problémy ve škole – problémy s prospěchem (špatná znalost českého jazyka), zameškané hodiny, předčasné ukončení školní docházky, zameškané hodiny z důvodu ekonomické či sociální situace v rodině
 • problémy s vrstevníky – agrese, šikana, hádky, sociální izolace
 • útěky z domova
 • experimenty s návykovými látkami
 • předčasná sexuální aktivita
 • zkušenost s diskriminací
 • neznalost institucí majoritní společnosti a vlastních možností a práv a způsobů jejich ukončení

Co za to?

 • Peníze žádné, jen dodržování základních pravidel klubu (žádné nadávání, žádné násilí, žádné ničení vybavení nebo krádeže, žádný alkohol, drogy, hulení, nebezpečné předměty apod.).
 • Jedinou výjimkou, kdy od účastníků požadujeme finanční spoluúčast, jsou výlety, víkendovky, tábory apod.

Zásady poskytování služby

Nízkoprahovost

RUBIKON realizuje služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost: zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny. Otevírací doba je nastavena podle aktuální časové potřeby dětí a mladých lidí. Služba je poskytována zdarma. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Součásti principu nízkoprahovosti je i možnost svobodného rozhodnutí uživatele využívat služeb anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných osobních údajů.

Dobrovolnost a nezávislost

Děti a mládež využívají služby RUBIKONu dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Uživatel může přijít do zařízení v otevírací době kdykoliv a kdykoliv odejít, může, ale nemusí se zapojit do připravených činností, může přijít s vlastním návrhem aktivit. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny, pokud svým chováním a jednáním neohrožuje sebe, ostatní uživatele či pracovníky a pokud to nevede k omezení práva u druhých osob a nedochází k porušení pravidel klubu. Pracovníci vždy respektují vlastní rozhodnutí uživatele ohledně řešení jeho situace.

Rovnost

Služby RUBIKONu mohou využít všechny děti a mladí lidé spadající do cílové skupiny bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Všichni uživatelé jsou si rovni a pro pracovníky je každý stejně důležitý.

Princip rovnosti se promítá i do vztahu mezi pracovníky a uživateli – pracovníci přistupují k uživatelům jako k partnerům, jako k těm, kdo znají nejlépe svou životní situaci, činí svá rozhodnutí a nesou za ně odpovědnost.

Individualita

Pracovníci RUBIKONu respektují individualitu každého uživatele, jeho potřeby, schopnosti, dovednosti, možnosti, zájmy. Pracovníci při práci zohledňují to, že každý uživatel je jiný a jedinečný, vnímají ho v kontextu jeho jedinečné sociální situace a vazeb. Poskytování služby je tak přizpůsobováno individuálním potřebám každého z uživatelů.

Aktivizace klientů

Pracovníci RUBIKONu se snaží podporovat kompetence uživatele jako je seberealizace, nezávislost a sociální dovedností uživatele a motivovat je k vlastní činnosti tak, aby se sami aktivně podíleli na řešení svých problémů a dokázali předcházet jejich vzniku či zhoršování. Tímto současně pracovníci předcházejí vzniku závislosti uživatelů na službě.

Profesionalita, etika práce a odbornost

Všichni pracovníci RUBIKONu mají odborné znalosti a dovednosti potřebné pro práci v nízkoprahovém klubu a průběžně si je prohlubují. Pracovníci pracují v souladu se zákonem o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb a standardy vztahujícími se k nízkoprahovým sociálním službám (ČAS). Pracovníci se řídí Etickým kodexem pracovníků Diakonie Vsetín a Etickým kodexem sociální pracovníků ČR, do jejich práce se promítají základní křesťanské hodnoty, z nichž vychází práce Diakonie Vsetín. Jako důležitou podmínku kvalitně poskytovaných služeb vnímáme spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními. Rovněž využíváme nástrojů supervize a intervize. Základem poskytování služeb RUBIKONu je dobrá týmová spolupráce.

Hodnoty Diakonie

Milosrdenství

Všichni pracovníci jednají s klientem s respektem, poskytují mu emoční podporu a zároveň pracovníci slouží, dopomáhají a organizují službu vždy s ohledem na daného člověka. Postupují v rámci individuality každého z klientů.

Fortelnost

Všichni pracovníci při své práci pracují dle zásad a etickým aspektů a ví přesně, co a proč dělají. Umí komunikovat, dodržují zásadu mlčenlivosti, postupují lege artis, udržují profesionální standardy služby a hranice, zvládají zátěžové situace a v neposlední řadě vykonávají svou činnost v podstatě emppowermentu každého klienta.

Společenství

Pracovníci pracují v týmu. Snažíme se podporovat přirozené společenství a dobré vztahy mezi klienty a širokou veřejností. Pracovníci si uvědomují, že je dobré využívat příkladů dobré praxe, řeší případné neshody a konflikty nejen v týmu, ale také v komunitě při výkonu práce a s tím souvisí i přejímání odpovědnosti za celou Diakonii nikoliv jen za svou vlastní službu.

Naděje

Pracovníci pracují s nadějí, že jejich práce je prospěšná pro klienty, komunitu, společenství a pro ně samotné. Pracují s nadějí v srdci. Budují a podporují lidskost a vzájemné přijímání lidí. Jsou osobně angažovaní.

 

Služba je spolufinancována z prostředků města Vsetína a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

 

Zlínský kraj_aktual       mu znak