Veřejný závazek sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Mozaika

Poslání 

Posláním Mozaiky je poskytnout rodinám s dětmi pomoc a podporu v jejich snaze řešit nepříznivou sociální situaci rodiny a vytvořit tak příznivé prostředí pro vývoj dětí.  

Co znamená pojem Nepříznivá sociální situace

Služba je poskytována rodinám s dětmi, které se nachází ve složité životní situaci, a kterou nedovedou sami bez pomoci překonat. Tato situace má nepříznivý vliv na dítě.

Může se jednat o tyto situace

 • Bydlení (nízká kvalita bydlení, vyloučená lokalita, bydlení krátkodobého charakteru, ohrožení ztrátou bydlení).
 • Finanční situace (rodiny pobírající dávky hmotné nouze, nezaměstnanost, dluhy).
 • Zajištění potřeb dětí (péče o dítě v oblasti stravy, ošacení, vzdělávání, výchovné problémy).
 • Komunikace s úřady a dalšími institucemi (problémy při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, škola a jiné).
 • Zdravotní stav (nepříznivý zdravotní stav rodiče nebo dítěte, zajištění zdravotní péče).
 • Vzdělání (pomoc při předškolním vzdělání, pomoc s přípravou dětí do školy).
 • Zaměstnání (pomoc a podpora při hledání zaměstnání).
 • Výchova dítěte (výchovné problémy dětí, záškoláctví, přestupky, umístění dítěte mimo rodinu).
 • Rizikové chování dospělého člena rodiny (užívání návykových látek, trestná činnost, násilí, intimita a sex).
 • Vztahy v rodině (rozvod, častá nedorozumění a hádky mezi partnery, agresivní chování, vztahové problémy).
 • Hospodaření v rodině (pomoc a podpora při zajištění péče o domácnosti, konzultace a pomoc při plánování a vedení domácího hospodaření).
 • Traumatická událost (ztráta či úmrtí člena rodiny).
 • Nenadále krizové situace (ztráta bydlení, zaměstnání, odebrání dítěte/dětí a jiné).
 • Zprostředkování kontaktů s odborníky (psychologové, psychiatři, logopedové a další).

Popis služby – Naplnění základních činností ze zákona

Rozsah poskytovaných služeb se řídí §65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Mozaika poskytuje tyto základní činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc s MŠP, poradenský rozhovor, vstup do domácnosti.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod klienta, doprovod rodiny na akci, poradenský rozhovor.
 • sociálně terapeutické činnosti, pomoc s MŠP, poradenský rozhovor, doprovod klienta, doprovod rodiny na akci, vstup do domácnosti.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, doprovod klienta, poradenský rozhovor.

Jaké služby nabízíme?

 • pomoc a podporu při výchově dětí
 • pomoc a podporu v oblasti péče o děti
 • pomoc při předškolním vzdělávání dětí
 • pomoc s přípravou dětí do školy
 • pomoc a podporu při zajištění péče o domácnost
 • konzultace a pomoc při plánování a vedení domácího hospodaření
 • dluhové poradenství
 • pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání
 • podporu a poradenství při vyřizování dávek
 • podporu, pomoc i doprovod při jednání s úřady, školou či jinými institucemi
 • pomoc a podpora ohledně zdravotního stavu (nepříznivý zdravotní stav rodiče nebo dítěte, zajištění zdravotní péče
 • pomoc při řešení nenadálých a krizových situací v rodině
 • pomoc a podpora při traumatické události (ztráta či úmrtí člena rodiny
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • jsme tady i pro ty, kteří si potřebují s někým promluvit a poradit se ohledně rodiny, chodu domácnosti, vztahu v rodině....
 • nabízíme pomoc krátkodobou i dlouhodobou 

Místo poskytování služby

 • terénní forma (okamžitá kapacita 30 klientů) – domácnost rodiny, doprovod rodiny (např. na úřad, do školy). Terénní forma probíhá v SO ORP Vsetín s výjimkou doprovodů a mimořádných akcí, které je možno realizovat mimo SO ORP (např. doprovody na lékařské vyšetření, do dětského domova, výchovného ústavu apod.) - dle dohody s uživatelem, viz individuální plán.                  
 • ambulantní forma (kapacita 6 klientů v daný o kamžik) – kancelářské zázemí pracovníků (Smetanova 1484, 755 01 Vsetín)
 • fakultativní služby – např. zajištění dopravy, ubytování či stravy na pobytové akci pro rodiny s dětmi, vstupné), jsou poskytovány dle aktuální nabídky, která je uživateli služby v případě jeho zájmu nabízena pracovníky Mozaiky, u nichž si může uživatel fakultativní služby následně objednat. Fakultativní služby pomohou probíhat i mimo SO ORP. Využívání fakultativních služeb je dobrovolné. V případě využití fakultativních služeb se uživatelé mohou finančně podílet až do výše 100% nákladů. Uživatel je o výši úhrady dopředu informován. Platba probíhá v hotovosti pracovníkovi. Vyúčtování služeb je uživateli předloženo na základě jeho žádosti.

Komu jsou služby určeny (okruh osob)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodinám s nezletilým dítětem/dětmi a těhotným ženám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a nacházejí se v nepříznivé životní a sociální situaci. Věková struktura okruhu osob je bez omezení věku.

Dlouhodobé cíle

Prostřednictvím sociální služby směřujeme při spolupráci s rodinou k dosažení těchto cílů:

 • Rodina si osvojila dovednosti k samostatnému řešení nepříznivé sociální situace a je schopna za pomoci běžně dostupných prostředků vyřešit své problémy (rodina se umí zorientovat v problematice, dokáže samostatně jednat a komunikovat s úřady, školami, lékaři a dalšími institucemi).
 • Rodina dokáže zabránit negativním důsledkům problémů tak, aby bylo vytvořeno a zachováno bezpečné prostředí pro vývoj dítěte/dětí.
 • Rodina využívá běžně dostupné zdroje pro volný čas.

Krátkodobé cíle

Krátkodobé cíle jsou stanovovány v souladu s posláním Diakonie ČCE – střediska Vsetín, posláním Mozaiky, strategickým plánem, dlouhodobými cíli služby a individuálními plány uživatelů. Jsou stanovovány na kalendářní rok.

Základní zásady poskytování sociálních služeb

Milosrdenství

S uživateli služeb jednáme zdvořile, partnersky, s respektem a úctou. Ctíme práva uživatelů a chráníme jejich soukromí a důstojnost.

Služby poskytujeme všem lidem z okruhu osob, pro které je služba určena, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Uživatelům věnujeme přiměřené množství času tak, aby byla poskytnuta potřebná pomoc a podpora, ale nedocházelo k budování závislosti na službě. Usilujeme o rozvoj dovedností a schopností uživatelů. Dovedeme uživatele vyslechnout a poskytnout potřebnou emoční podporu.

Ke každému uživateli přistupujeme individuálně a ohledem na jeho osobní cíle a potřeby, které zohledňujeme při individuálním plánování poskytování sociální služby.

Fortelnost

Usilujeme o to, aby byly poskytovány služby na vysoké odborné úrovni a v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb. Rovněž dodržujeme Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, etický kodex pracovníků Diakonie a Listinu základních práv a svobod.

Okruh osob, pro které je služba určena, využívá služby MOZAIKY dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby. Respektujeme rozhodnutí uživatele při řešení jeho situace.

Společenství

Jako pracovníci MOZAIKY tvoříme jeden tým, který se společně snaží o poskytování sociální služby na nejvyšší možné úrovni. Na pomoci a podpoře uživatelů spolupracujeme, sdílíme své znalosti a dovednosti, vzájemně se podporujeme, aby každý člen našeho týmu byl pro uživatel stejně užitečný.

Naděje

S uživateli jednáme otevřeně a chráníme jejich soukromí. Předáváme jim úplné informace a žádnou možnost řešení jejich situace nezamlčujeme. Předkládáme situaci citlivě, ohleduplně, ale pravdivě, takovou, jaká je, s možnými následky, klady i zápory a společně s uživateli hledáme možné způsoby řešení.

Jsme připraveni uživatelům opakovaně poskytovat pomoc a podporu při hledání řešení jejich nepříznivé sociální situace. Dáváme uživatelům naději k dalším krokům a motivujeme je k aktivnímu a pozitivnímu přístupu, který povede k začlenění do společnosti a zajistí zdárný vývoj dítěte.

 

Služby poskytujeme díky finanční podpoře od města Vsetína a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

 

  Město Vsetín         Zlínský kraj_aktual