Veřejný závazek sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Mozaika

Poslání 

Posláním Mozaiky je poskytnout rodinám s dětmi pomoc a podporu v jejich snaze řešit nepříznivou sociální situaci rodiny a vytvořit tak příznivé prostředí pro vývoj dětí.  

Co znamená pojem Nepříznivá sociální situace

Služba je poskytována rodinám s dětmi, které se nachází ve složité životní situaci, a kterou nedovedou sami bez pomoci překonat. Tato situace má nepříznivý vliv na dítě.

Může se jednat o tyto situace:

 • Bydlení (nízká kvalita bydlení, vyloučená lokalita, bydlení krátkodobého charakteru, ohrožení ztrátou bydlení)
 • Finanční situace (rodiny pobírající dávky hmotné nouze, nezaměstnanost, dluhy)
 • Zajištění potřeb dětí (péče o dítě v oblasti stravy, ošacení, vzdělávání)
 • Komunikace s úřady (problémy při vyřizování běžných záležitostí na úřadech)
 • Zdravotní stav (nepříznivý zdravotní stav rodiče nebo dítěte, zajištění zdravotní péče)
 • Výchova dítěte (výchovné problémy dětí, záškoláctví, přestupky, umístění dítěte mimo rodinu)
 • Rizikové chování dospělého člena rodiny (užívání návykových látek, trestná činnost, násilí)
 • Vztahy v rodině (rozvod, častá nedorozumění a hádky mezi partnery)
 • Traumatická událost (ztráta či úmrtí člena rodiny)

O co ve službě usilujeme?

Prostřednictvím sociální služby směřujeme při spolupráci s rodinou k dosažení těchto cílů:

 • Rodina si osvojila dovednosti k samostatnému řešení nepříznivé sociální situace a je schopna za pomoci běžně dostupných prostředků vyřešit své problémy (rodina se umí zorientovat v problematice, dokáže samostatně jednat a komunikovat s úřady, školami, lékaři a dalšími institucemi).
 • Rodina dokáže zabránit negativním důsledkům problémů tak, aby bylo vytvořeno a zachováno bezpečné prostředí pro vývoj dítěte/dětí.
 • Rodina využívá běžně dostupné zdroje pro volný čas.

Jaké služby nabízíme?

 • pomoc a podporu při výchově dětí
 • pomoc a podporu v oblasti péče o děti
 • pomoc při předškolním vzdělávání dětí
 • pomoc s přípravou dětí do školy
 • pomoc a podporu při zajištění péče o domácnost
 • konzultace a pomoc při plánování a vedení domácího hospodaření
 • dluhové poradenství
 • pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání
 • podporu a poradenství při vyřizování dávek
 • podporu, pomoc i doprovod při jednání s úřady, školou či jinými institucemi
 • pomoc při řešení nenadálých a krizových situací v rodině 
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • jsme tady i pro ty, kteří si potřebují s někým promluvit a poradit se ohledně rodiny, chodu domácnosti, vztahu v rodině....
 • nabízíme pomoc krátkodobou i dlouhodobou 

Cena služby

Služby jsou poskytovány zdarma, jedinou výjimku, kdy od účastníků požadujeme finanční spoluúčast, jsou výlety, víkendovky, tábory, případně při zajištění dopravy. 

Principy, z nichž vychází naše práce

Odbornost a etika práce

MOZAIKA usiluje o to, aby byly poskytovány služby na vysoké odborné úrovni a v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb. Pracovníci MOZAIKY rovněž dodržují Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, etický kodex pracovníků Diakonie a Listinu základních práv a svobod.

Důstojnost

Pracovníci jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva uživatele. 

Dobrovolnost a nezávislost

Okruh osob, pro které je služba určena, využívá služby MOZAIKY dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby. Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí uživatele ohledně řešení jeho situace.

Rovnost

MOZAIKA poskytuje služby všem lidem z okruhu osob, pro které je služba určena, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Otevřenost

S uživateli jednáme otevřeně a nesdělujeme z jejich soukromí nic bez jejich vědomí. Předáváme jim úplné informace a informace pro ně důležité netajíme. Předkládáme jim situaci citlivě, ohleduplně, ale pravdivě, takovou, jaká je, s možnými následky, klady i zápory a společně s uživateli hledáme možné způsoby řešení.

Individuální přístup

Pracovníci MOZAIKY respektují individualitu a jedinečnost každého člověka, jeho potřeb a zájmů. To se promítá do individuálního přístupu v poskytování služeb uživatelům. Zároveň je přihlíženo k celkové situaci daného uživatele, na širší souvislosti, ne jen na dílčí aspekty. Poskytování služeb je přizpůsobováno individuálním potřebám uživatelů prostřednictvím individuálního plánování.

Aktivizace a motivace

Pomoc pracovníků se zaměřuje na aktivizaci vlastních zdrojů uživatele. Pracovníci motivují k takovým činnostem, které vedou k samostatnosti, zodpovědnosti a zvyšování kompetencí uživatele při řešení nepříznivé sociální situace ohrožující vývoj dítěte a současně napomáhají jeho začlenění do společnosti.

 

Naši činnost finančně podporuje Město Vsetín, Zlínský kraj a Nadace Agrofert.

 

   Město Vsetín         zk_logo     nadace_agrofert_logo (1)