Výše úhrad v Terénní odlehčovací službě Nabersil 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Cena/hod.

a.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135 Kč

b.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135 Kč

c.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135 Kč

d.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

135 Kč

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

135 Kč

b.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

135 Kč

c.

Pomoc při použití WC

135 Kč

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a.

Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

135 Kč

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a.

Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

135 Kč

b.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc

a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

135 Kč

5. Sociálněterapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

135 Kč

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

a.

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

135 Kč

b.

Pomoc při vyřizování a obstarávání běžných záležitostí

135 Kč

7.    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cena/hod.

a.

Nácvik motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

135 Kč

b.

Podpora při zajištění chodu domácností

135 Kč

8. Doplňkové (fakultativní) služby

 

a.

Doprava klienta osobním automobilem střediska

10 Kč / km

b.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

dle ceníku

Ceny za služby jsou stanoveny podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. Úhrady za poskytnuté služby jsou počítány podle skutečně spotřebovaného času (minimální doba 30 minut), stanovená hodinová sazba se poměrně krátí s přesností na minutu. Cesta pečovatelky ke klientovi se do ceny služby nezapočítává.

Ceník je platný od 1. 4. 2022. Tímto rozhodnutím se ruší ceník ze dne 1. 1. 2016.

Ve Vsetíně 1. 3. 2022

Ing. Dan Žárský, ředitel střediska