Výše úhrad v Terénní odlehčovací službě Nabersil 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Cena/hod.

a.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130 Kč

b.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

130 Kč

c.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130 Kč

d.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

130 Kč

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

130 Kč

b.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130 Kč

c.

Pomoc při použití WC

130 Kč

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a.

Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

130 Kč

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a.

Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

130 Kč

b.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc

a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

130 Kč

5. Sociálněterapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

130 Kč

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

a.

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

130 Kč

b.

Pomoc při vyřizování a obstarávání běžných záležitostí

130 Kč

7.    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cena/hod.

a.

Nácvik motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

130 Kč

b.

Podpora při zajištění chodu domácností

130 Kč

8. Doplňkové (fakultativní) služby

 

a.

Dohled nad klientem

130 Kč

Úhrady za poskytnuté služby jsou počítány podle skutečně spotřebovaného času, stanovená hodinová sazba se poměrně krátí. Cesta pečovatelky ke klientovi se do ceny služby nezapočítává.