Společně ve školce

Název projektu

Společně ve školce

Realizátor projektu

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Partneři projektu

Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Mateřská škola Vsetín, Dolní Jasenka 757, p. o.

Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

Mateřská škola Vsetín, Luh 1832

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, p. o.

Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, p. o.

Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000178

Program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita

3 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

Období realizace

Září 2016 – srpen 2019

Celková plánovaná výše dotace

6 958 286,38 Kč

Stručný obsah

Projekt posiluje inkluzi dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména sociokulturně znevýhodněných dětí, do MŠ a buduje inkluzivní prostředí v MŠ. Během tří let bude v předškolním klubu Školička podpořeno 28 dětí a 20 rodičů, v 6ti mateřských školách bude zlepšeno inkluzivní prostředí a ve 2 MŠ bude pilotně testováno místo školního asistenta. Čtyřicet pracovníků vsetínských mateřských škol a Školičky bude rozvíjet své odborné kompetence posilující inkluzi. Proinkluzivní prostředí posílí také zvyšování informovanosti pracovníků MŠ a rodičů a rozvoj multidisciplinární spolupráce.

Cíle projektu

 • Zlepšení procesu inkluze dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do mateřských škol ve Vsetíně
 • Podpora rozvoje dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v předškolním klubu Školička s cílem zvýšení jejich připravenosti na vstup do MŠ a následně do ZŠ
 • Podpora rozvoje rodičovských kompetencí rodičů dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, aby dokázali svým dětem lépe vytvářet podnětné prostředí pro jejich komplexní rozvoj
 • Podpora rozvoje rodičovských kompetencí, informovanosti a motivace rodičů dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v oblasti školní docházky dětí
 • Posilování proinkluzivního prostředí v partnerských MŠ
 • Pilotní testování pozice „školní asistent“ ve dvou MŠ
 • Prohloubení odborných kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a pracovníků Školičky
 • Budování a prohlubování multidisciplinární spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání dětí

Cílové skupiny

 • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich spolužáci ve třídách a školních kolektivech
 • Rodiče dětí a žáků
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Aktivity projektu

 • Předškolní klub Školička – provoz předškolního klubu
 • Vzdělávání a podpora rodičů – programy a aktivity pro rodiče rozvíjející jejich kompetence
 • Spolupráce Školičky a mateřských škol – pořádání společných akcí a aktivit, vzájemné stáže
 • Multidisciplinární spolupráce – pravidelná multidisciplinární setkání se zaměřením na témata a otázky z oblasti inkluzivního vzdělávání
 • Školní asistent – pilotní testování pozice školního asistenta na 2 MŠ
 • Rozvoj proinkluzivních kompetencí pracovníků ve vzdělávání – vzdělávací akce, mentoring, koučování pro pracovníky ve vzdělávání v MŠ a pracovníky Školičky

O výsledcích projektu se více dozvíte zde

 

logo_projekt_spolecne_ve_skolce-1