Plus dva pro rodiny

Logo OPZ barevné                   logoMPSV-m

Název projektu

Plus dva pro rodiny

Realizátor projektu

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009097

Program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování

Období realizace

červenec 2018 – červen 2021

Celková plánovaná výše dotace

4 139 870,00 Kč

Stručný obsah

Ve Vsetíně žijí rodiny v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, jimž nemůže být v důsledku nedostatečné kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi poskytnuta potřebná pomoc. Díky projektu bude navýšena kapacita služby o 2 sociální pracovníky, kteří poskytnou pomoc a podporu 30 rodinám, čímž se zlepší kompetence a samostatnost rodin, zlepší se jejich sociální situace, zapojení do společnosti a podmínky pro rozvoj dětí.

Cíle projektu

Eliminace rizika plynoucí z nepříznivé sociální situace, v níž se cílová skupina nachází. Poskytování sociálně aktivizačních služeb 30 rodinám s dětmi povede ke zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením ve společnosti a na trhu práce. V průběhu spolupráce budou sociální pracovníci společně s rodiči rozkrývat problémy rodiny zejména v oblastech zaměstnanosti, bydlení, zdraví a vzdělávání, volit vhodné metody práce k jejich eliminaci a k posílení schopností a dovedností rodiny.

Během projektu dojde u 70 % podpořených rodin k naplnění stanovených cílů, tzn. u 70% podpořených rodin dojde ke snížení rizik plynoucích z nepříznivé situaci a zvýšení kompetencí.

Cílové skupiny

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Aktivity projektu

Podpora sociálních služeb - rozšíření kapacity služby a její realizace

Týden mimořádných akcí s uživateli

Evaluace dopadů projektu

 

Závěrečné hodnocení realizace projektu 

Počet podpořených rodin: 40 (33 neanonymních a 7 anonymních)

Počet poskytnutých intervencí: 3 069

Počet rodin, které čerpaly min. 40 hodin pomoci a podpory: 23 (monitorováno pouze u neanonymních klientských rodin)

Počet rodin, u nichž došlo k naplnění stanovených cílů, a tedy snížení rizik plynoucích z jejich nepříznivé sociální situace a ke zvýšení kompetencí: 27, tj. 73 % (hodnoceno 37 rodin, 3 rodiny v byly v projektu 2 měsíce, proto hodnocení dopadů sociální práce nebylo možné)

Díky projektu mohly sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšit kapacitu poskytování pomoci rodinám nacházejícím se v sociálně nepříznivé situaci. Kapacita byla navýšena o 2 úvazky (v posledním roce realizace projektu dokonce až o 2,8 úvazku). Po celou dobu projektu byly poskytovány rodinám všechny základní činnosti sociální služby, rodiny se zúčastnily dvou prázdninových Týdnů mimořádných akcí, probíhala průběžná evaluace dopadů projektu, a to prostřednictvím evaluace práce v 10 rodinách. Díky evaluaci služba zvyšovala kvalitu své práce v jednotlivých rodinách a získala podněty pro zlepšení svých metodik a pracovních postupů.

Projekt naplnil stanovené cíle: došlo ke snížení rizik plynoucích z nepříznivé situace rodin, zlepšení kompetencí a samostatnosti rodin, zapojování rodin do společnosti a zlepšení podmínek pro rozvoj dětí.