Od Pramínku k řece               

Název projektu

Od Pramínku k řece

Realizátor projektu

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011680

Program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

Prioritní osa 02.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita

02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Období realizace

září 2019 – srpen 2022

Celková plánovaná výše dotace

6 436 390,00 Kč

Stručný obsah

Projekt posiluje inkluzi dětí a žáků ze sociálně vyloučeného prostředí, zejména sociokulturně znevýhodněných, do MŠ a ZŠ. Projekt buduje inkluzivní prostředí v MŠ a školní úspěšnost žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Během 3 let bude v předškolním klubu Pramínek podpořeno 30 dětí a 20 rodičů, bude zlepšeno inkluzivní prostředí v 9 MŠ. Podpořeno bude 20 žáků, kteří se budou účastnit doučování. Pracovníci předškolního klubu budou rozvíjet své odborné kompetence posilující inkluzi.

Cíle projektu

Cílem je zlepšení procesů inkluze do mateřských škol ve Vsetíně a vzdělávací podpora dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy se jedná o děti/žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt bude podporovat rozvoj rodičovských kompetencí, informovanost rodičů dětí v oblasti vzdělávacích možností a fungování systému vzdělávání ve Vsetíně.

Dále je cílem projektu pomoci dětem překonat problémy se zvládáním školního učiva, a tím zvýšit jejich šance v dalším životě. Doučování, na které budou žáci pravidelně docházet, přispěje ke stabilizaci či zlepšení jejich školních výsledků a bude předcházet školnímu neúspěchu.

Cílové skupiny

 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Rodiče dětí a žáků
 • Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
 • Žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání

Aktivity projektu

 • Řízení projektu
 • Předškolní klub Pramínek
 • Vzdělávání a podpora rodičů
 • Spolupráce předškolního klubu a mateřské školy
 • Rozvoj proinkluzivních kompetencí pracovníků předškolního klubu ve vzdělávání
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

logo_projekt_spolecne_ve_skolce-1