Plus dva pro rodiny

Logo OPZ barevné                   logoMPSV-m

Název projektu

Plus dva pro rodiny

Realizátor projektu

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009097

Program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování

Období realizace

červenec 2018 – červen 2021

Celková plánovaná výše dotace

4 139 870,00 Kč

Stručný obsah

Ve Vsetíně žijí rodiny v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, jimž nemůže být v důsledku nedostatečné kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi poskytnuta potřebná pomoc. Díky projektu bude navýšena kapacita služby o 2 sociální pracovníky, kteří poskytnou pomoc a podporu 30 rodinám, čímž se zlepší kompetence a samostatnost rodin, zlepší se jejich sociální situace, zapojení do společnosti a podmínky pro rozvoj dětí.

Cíle projektu

Eliminace rizika plynoucí z nepříznivé sociální situace, v níž se cílová skupina nachází. Poskytování sociálně aktivizačních služeb 30 rodinám s dětmi povede ke zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením ve společnosti a na trhu práce. V průběhu spolupráce budou sociální pracovníci společně s rodiči rozkrývat problémy rodiny zejména v oblastech zaměstnanosti, bydlení, zdraví a vzdělávání, volit vhodné metody práce k jejich eliminaci a k posílení schopností a dovedností rodiny.

Během projektu dojde u 70 % podpořených rodin k naplnění stanovených cílů, tzn. u 70% podpořených rodin dojde ke snížení rizik plynoucích z nepříznivé situaci a zvýšení kompetencí.

Cílové skupiny

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Aktivity projektu

Podpora sociálních služeb - rozšíření kapacity služby a její realizace

Týden mimořádných akcí s uživateli

Evaluace dopadů projektu