Vsetínské mateřinky se otevírají dětem se specifickými potřebami

26. června 2019

Ve středu 19. června ukončila Diakonie Vsetín tříletý projekt nazvaný Společně ve školce. Cílem projektu, do něhož se zapojilo také šest vsetínských mateřských škol, bylo podpořit začleňování dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí do běžného vzdělávání. A ušel se velký kus cesty.

Vsetínské mateřinky se otevírají dětem se specifickými potřebami
26. června 2019 - Vsetínské mateřinky se otevírají dětem se specifickými potřebami

TZ Společně ve školce.pdf

„I když si naše zapojení do projektu vyžádalo dost času, nelitujeme. Vyzkoušeli jsme si například, jaké výhody přináší spolupráce se školním asistentem, téměř všichni zaměstnanci naší mateřské školy absolvovali spoustu užitečných seminářů, během vzájemných stáží jsme poznali prostředí Školičky a děti zase naši mateřskou školu. Více rodičů dětí ze znevýhodněného sociálního  prostředí začíná své děti přihlašovat do běžných mateřských škol s menšími obavami. Rádi bychom přispěli k tomu, aby děti byly připraveny na zdárný přechod do základních škol,“ uvedla ředitelka MŠ Kobzáňova Vlasta Čížová.I když projekt Společně ve školce končí, naše spolupráce s mateřskými školami nikoliv.

A právě takový je i příběh Robina. Od svých tří let docházel i s maminkou do předškolního klubu Diakonie Vsetín Školička na Poschle. Zde se zlepšila jeho čeština, motorika, komunikační a sociální dovednosti. Poté se díky návštěvám MŠ Trávníky, které se uskutečnily v rámci projektu Společně ve školce, podíval do běžné školky a seznamoval se s prostředím, zvyky, aktivitami i samotnými dětmi. Bylo patrné, že pro maminku je důležité, aby Robin chodil do běžné mateřské školy jako ostatní děti, měl možnost se vzdělávat a dále rozvíjet – a v roce 2017 do mateřské školy také nastoupil. Ve školce se Robinovi velice líbilo. Získal nové kamarády a dobře zapadl do kolektivu. Pedagogům z mateřské školy se podařilo navázat dobrý vztah s rodiči, spolupráce byla bez komplikací. V září 2019 nastoupí Robin do 1. třídy Základní školy Trávníky. V jeho stopách jde nyní i jeho mladší bratr. Po roční docházce do Školičky je přijat k předškolnímu vzdělávání do stejné školky, kterou navštěvoval Robin.

Kromě MŠ Kobzáňova a Trávníky, se do projektu zapojily i MŠ Ohrada, Na Kopečku, Jasenka a LuhKromě MŠ Kobzáňova a MŠ Trávníky, se do projektu zapojily i MŠ Ohrada, MŠ Na Kopečku, MŠ Jasenka a MŠ Luh. Jak zaznělo při závěrečném setkání účastníků projektu, společné úsilí přineslo těmto dětem mnoho dobrého: překonání jazykových bariér, různých strachů a předsudků i snazší zapojování dětí do třídních kolektivů. Jako přínosné hodnotili i odbourání zbytečných obav z nástupu do MŠ jak z pohledu rodičů a dětí, tak i samotných pedagogů MŠ. A mezi dalšími ocenili i to, že jim nově navázané formální i neformální vztahy umožňují řešit nastalé problémy rychleji, lépe a koordinovaně.

„Přes 40 učitelek prošlo během tří let odbornými semináři v oblasti inkluzivního přístupu. Věříme, že jejich nové znalosti a dovednosti přispějí k budování otevřeného prostředí mateřinek s vysoce kvalifikovaným pedagogickým vedením,“ uvedla Marta Doubravová z Diakonie Vsetín a dodala: „I když projekt Společně ve školce končí, naše spolupráce s mateřskými školami nikoliv. Naopak, těším se, že vzájemné návštěvy Školičky a mateřských škol budou pokračovat a že budeme dále podporovat rodiny s dětmi, které se o začlenění do společnosti a běžného vzdělávání snaží.“

logo_projekt_spolecne_ve_skolce-1