Služby pro rodiny s dětmi MOZAIKA

  

V MOZAICE poskytujeme sociální služby rodinám s dětmi (dítětem), jejichž vývoj je ohrožen působením dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat.    

  

O co ve službě usilujeme?

Poskytováním sociální služby usilujeme o to, aby rodina byla schopna samostatně zajišťovat:

 • péči o děti (oblečení, hygiena, vzdělání, zdravotní péče, citový a rozumový vývoj, atd.)
 • péči o domácnost (platby za nájem a služby, úklid, přiměřené vybavení, atd.)
 • hospodaření s finančními prostředky
 • bezkonfliktní soužití (absence sociálně-patologických jevů, konstruktivní řešení konfliktních situací, bezproblémové kontakty se společenským prostředím a širší rodinou atd.)
 • využívání běžně dostupných zdrojů pomoci (psycholog, rodinná poradna, školská zařízení atd.)
 • uplatňování svých práv a oprávněných zájmů (vyřízení sociálních dávek, jednání s úřady, jednání s lékaři, jednání se školou atd.)

Také můžete se svými dětmi přijít do Školičky (Vsetín, Poschla 988) – v dopoledních hodinách zde probíhají programy pro předškolní děti a jejich rodiče.

 

Jaké služby nabízíme:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Pracovně výchovné činnosti s dětmi: rodina může využívat materiální vybavení služby pro pracovně výchovnou činnost s dětmi; pomáháme s realizací nácvikových a rozvojových činností s dětmi, za aktivní účasti rodičů, zaměřených na rozvoj schopností a dovedností dítěte; podporujeme rodiče při zapojování dětí do pracovních činností v domácnosti; podporujeme rodiče v tom, aby pravidelně prováděli nácvikové a rozvojové činnosti s dětmi
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými: pomoc a podpora v oblasti vedení hospodaření, udržování domácnosti, výchovy a péče o dítě, komunikace s dítětem, plánováním režimu dne a v dalších oblastech dle potřeb rodiny; podpora a pomoc při péči o vlastní osobu; pomoc při předcházení problémů v důsledku nevhodně zvoleného chování; podpora a pomoc s osvojením si dovedností v jednání na úřadech, školách, se zaměstnavatelem, s fyzickou osobou apod.
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte: podpora při realizaci činností s dětmi za aktivní účasti rodičů zaměřených na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řečových schopností a myšlení tak, aby rodič postupně byl schopen toto zvládat samostatně; podpora a pomoc rodičů při předcházení nežádoucího chování u dětí; pomoc a podpora rodičů při vedení dětí k samostatnému a zodpovědnému fungování ve společnosti
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání: pomoc a podpora rodičům při zvládání (před) školní přípravy s dětmi; motivace rodičů k zajištění pravidelné školní docházky dětí; pomoc a podpora při zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání dítěte; poradenství v oblasti vzdělávání dítěte; podpora při komunikaci se školou
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity: podporujeme uvědomění si významu volnočasových aktivit pro rozvoj dětí a; poradenství v oblasti možností trávení volného času včetně pomoci s výběrem a zajištěním vhodných aktivit a zprostředkování kontaktu; podporujeme rodiče k využívání volnočasových aktivit pro děti i rodinu;

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: poskytujeme pomoc a podporu rodičům při zajištění doprovodů dětí do škol, školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět s cílem, aby rodič toto zvládal samostatně, případně aby rodič učil samostatnosti dítě; v mimořádných a výjimečných případech (např. náhlé onemocnění, úraz rodiče) zajistíme doprovod bez účasti rodiče

 

Sociálně terapeutická činnost vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí: poskytujeme pomoc a podporu při vyřizování běžných záležitostí spojených s finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, výchovou a péčí o dítě a v dalších oblastech dle potřeb rodiny; pomoc zahrnuje vyhledávání a poskytování informací, konzultace, pomoci při komunikaci (telefonické, písemné, osobní, včetně doprovodu)
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob: poskytujeme podporu při navazování a udržování kontaktů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami; pomoc poskytujeme rodinám, kdy je dítě umístěno v ústavní výchově nebo je v péči jiné fyzické osoby; poskytujeme podporu při kontaktech uživatele a dítěte; motivujeme a pomáháme uživateli k vytvoření podmínek pro návštěvu dítěte v rodině, potažmo návrat dítěte do rodiny; podporujeme uživatele v zapojování se do sociálního a kulturního života společnosti.

 

Služby jsou poskytovány rodinám žijícím ve Vsetíně a blízkém okolí.   

Služby jsou poskytovány ZDARMA.

Foto z činnosti MOZAIKY

 

Kdy služby poskytujeme?

Pondělí:          9:00 – 18:00

Úterý:              9:00 – 18:00

Středa:            9:00 – 18:00

Čtvrtek:           9:00 – 20:00

Pátek:             9:00 – 16:00

+ dle individuálních potřeb uživatelů na základě předchozí domluvy mezi uživatelem a pracovníkem

 

Kde nás najdete?

Administrativní zázemí máme na Smetanově 1484 (8. Patro), Vsetín a na Poschle 988, Vsetín

 

Cena služby?

Služby jsou poskytovány zdarma, jedinou výjimku, kdy od účastníků požadujeme finanční spoluúčast, jsou výlety, víkendovky, tábory, případně při zajištění dopravy.

 

Kontakty

Zastupující vedoucí MOZAIKY: Mgr. Amálie Chlápková

Vedoucí služeb sociálně vyloučeným: Mgr. Marta  Doubravová.  Kontakt zde

Sociální pracovnice: Bc. Monika Boháčová, Gabriela Uličníková DiS., Bc. Veronika Lišková

Pracovníci v sociálních službách:  Michaela Daňová

 

 

Principy, z nichž vychází naše práce:

Odbornost a etika práce

MOZAIKA usiluje o to, aby byly poskytovány služby na vysoké odborné úrovni a v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb. Pracovníci MOZAIKY rovněž dodržují Etický kodex sociálních pracovníků České republiky a etický kodex pracovníků Diakonie.

 

Důstojnost

Pracovníci jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva uživatele.

 

Dobrovolnost a nezávislost

Okruh osob, pro které je služba určena, využívá služby MOZAIKY dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby. Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí uživatele ohledně řešení jeho situace. Nezpochybnitelné je rovněž právo na seberealizaci každého jedince v rámci programu, pokud to nevede k omezení stejného práva u druhých osob nebo nedochází k porušení pravidel a cílů stanovených ve smlouvě s uživatelem.

 

Rovnost

MOZAIKA poskytuje služby všem lidem z okruhu osob, pro které je služba určena, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

 

Individuální přístup

Pracovníci MOZAIKY respektují individualitu a jedinečnost každého člověka, jeho potřeb a zájmů. To se promítá do individuálního přístupu v poskytování služeb uživatelům. Zároveň je přihlíženo k celkové situaci daného uživatele, na širší souvislosti, ne jen na dílčí aspekty. Poskytování služeb je přizpůsobováno individuálním potřebám uživatelů.

 

Aktivizace a motivace

Pomoc pracovníků se zaměřuje na rozvoj samostatné aktivity uživatele. Motivuje k takovým činnostem, které vedou k samostatnosti a zodpovědnosti uživatele při řešení sociálně nepříznivé situace ohrožující vývoj dítěte a současně podporují sociální inkluzi.

 

Respektování základních křesťanských hodnot

Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, kteří svým zjevem, chováním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí či přímo odpor, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se Diakonie ČCE – středisko Vsetín snaží naplňovat. Mezi další patří uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke každému uživateli s určitou mírou lásky a pochopení

 

Činnost Mozaiky je realizována za finanční podpory Zlínského kraje, Města Vsetína, Nadace Agrofert a dárců. 

 

                

 

                    

 

 


          301489_173082486104551_1201789774_n CEPS_logo_2008    Logo OPZ barevné

 

 logo HANAK color                    index-logo      

 

 BM_LOGO

                          

 

                                                            

      indet      kasko      Kopie - logo Zubíček výroba loveckých potřeb        rozvadzace-vsetin2        remak_logo      KOMA_logo              LOGO_STIN

                          

                                                                                                

                                   

 

Mediální partneři :                

          

 

Spřízněné webové stránky:  www.lidemezilidmi.czwww.penzista.netwww.fos.czwww.kudyznudy.czwww.dobramedia.cz ;

www.budupomahat.czwww.helpnet.cz ; http://auto-gril.cz/auto-ktere-pomaha/

 

 

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha